#
คณะสัตวแพทยศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 2)

ชื่อส่วนงาน :

คณะสัตวแพทยศาสตร์
โทร. 02-441-5242-4 ต่อ 1429

หลักสูตร :

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

สัตวแพทยศาสตร์

ชื่อโครงการย่อย :

โครงการรับนักศึกษาโควตาวิทยาเขตของคณะสัตวแพทยศาสตร์

จำนวนที่เปิดรับ :

8 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม. 6 หรือเทียบเท่า ม. 6

2. แผนการศึกษา : ไม่กำหนดแผนการศึกษา

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥ 3.00

4. จำนวนวิชา และเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ (%)

เคมี

ฟิสิกส์

ชีววิทยา

คณิต1

อังกฤษ

ไทย

สังคม

คะแนนรวม

ไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ

7วิชารวมกัน ≥ 35

5. ค่าสอบสัมภาษณ์ 100 บาท

6. ค่าตรวจร่างกาย 600 บาท (กรณีต้องตรวจเพิ่มเติม ในวันสอบสัมภาษณ์)

7. คุณสมบัติเฉพาะ

  7.1 ไม่เป็นผู้ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว ซึ่งจะต้องแนบผลตรวจภาวะตาบอดสีจากโรงพยาบาลของรัฐมาในการสมัคร

  7.2 เป็นนักเรียนที่ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอยู่ในโรงเรียนใกล้เคียงกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตศาลายา และวิทยาเขตกาญจนบุรี ได้แก่ นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี เนื่องด้วยพื้นที่จังหวัดดังกล่าว และจังหวัดใกล้เคียง เป็นพื้นที่มีการเลี้ยงปศุสัตว์จำนวนมาก หรือเป็นพื้นที่บริเวณชายแดน ซึ่งมีโอกาสเคลื่อนที่ของคนและสัตว์ตลอดเวลา คณะฯ จึงเล็งเห็นว่าการเปิดโอกาสให้นักเรียนผู้มีภูมิลำเนาอยู่ภายในพื้นที่ดังกล่าว และมีความสนใจศึกษาต่อในคณะสัตวแพทยศาสตร์ จะได้นำความรู้ทางสัตวแพทย์กลับไปพัฒนาภูมิลำเนาของตนต่อไปในอนาคต

  7.3 มีคุณสมบัติเฉพาะตามประกาศภาคีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2559 คือ ผู้สมัครต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ดังต่อไปนี้ (นำผลไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์)

   (1) มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (psychotic disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders) ชนิด antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

   (2) เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

   (3) เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วยและการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

   (4) มีความพิการทางร่างกายอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

   (5) มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500 – 2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคำพูด (speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

   (6) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายของสถาบันนั้นๆ เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ โดยมีระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้ว แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40

   (7) โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายของสถาบันนั้นๆ เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

ทั้งนี้ สำหรับปัญหาสุขภาพหรือโรคในข้อใดข้อหนึ่ง ให้แต่ละคณะ/สถาบัน พิจารณาตัดสิน ซึ่งผลการพิจารณาของคณะ/สถาบัน ถือเป็นที่สิ้นสุด

8. เอกสารอื่นๆ ที่ Upload ในระบบสมัคร Online

  8.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ สวมชุดนักเรียนสุภาพ พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล มีขนาดของใบหน้าประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล และความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB

  8.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของบัตร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  * ในกรณีที่ชื่อ หรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลบนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB โดยสแกนเป็นไฟล์เดียวกันกับบัตรประจำตัวประชาชน

  8.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB

  8.4 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่โรงเรียนออกให้พร้อมมีตราประทับของโรงเรียน บนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg (กรณีมี 2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  * กรณีได้ผลการเรียนไม่ครบ 6 ภาคให้ใช้ 5 ภาค

  8.5 ผลตรวจภาวะตาบอดสีจากโรงพยาบาลของรัฐ

สมัครออนไลน์ รอบ 2

คณะสัตวแพทยศาสตร์ โทร. 02-441-5242, 02-441-5243, 02-441-5244 ต่อ 1429
e-mail : panwad.pre@mahidol.ac.th


แนะนำคณะสัตวแพทยศาสตร์