หลักสูตร

หลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

หน้าหลัก หลักสูตร
หมายเหตุ : "E" = จะเปิดรับในรอบ 1/2 หากในรอบ 1/1 ได้จำนวนไม่เป็นไปตามแผนการรับ

รายชื่อหลักสูตร / สาขา / โครงการ รอบ 1/1 รอบ 1/2 รอบ 2 โควตา รอบ 3 (กสพท.) รอบ 3 (รับตรงร่วมกัน)
Remark : "E" = will be accepted in round 1/2 if the number in round 1/1 does not go according to the recruitment plan.

International Programs Round 1/1 Round 1/2 Round 2 Quota Round 3 COTMES Round 3 Admission