ดาวน์โหลดเอกสาร - TCAS

เอกสารประกอบการรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

หน้าหลัก ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารประกอบการรับสมัคร มหาวิทยาลัยมหิดล
ใบรับรองคะแนนของส่วนกลาง 1/1 1/2 โควตา กสพท. รับตรงร่วมกัน Direct Admission
ใบรับรองคะแนน (ฉบับปรับปรุง วันที่ 5 มิ.ย. 67)
* ใช้เฉพาะบางหลักสูตรที่ไม่กำหนดแบบฟอร์มของหลักสูตร *
** สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ใช้เอกสารตามประกาศของคณะฯ เท่านั้น (ไม่ใช้เอกสารฉบับนี้) **

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1/1 1/2 โควตา กสพท. รับตรงร่วมกัน Direct Admission
ใบรับรองคะแนน หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
เอกสารแนบ VDO แนะนำตัว หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1/1 1/2 โควตา กสพท. รับตรงร่วมกัน Direct Admission
ใบรับรองคะแนน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(ฉบับปรับปรุง วันที่ 2 ต.ค. 66)
ใบรับรองแพทย์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

คณะเภสัชศาสตร์ 1/1 1/2 โควตา กสพท. รับตรงร่วมกัน Direct Admission
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1/1 1/2 โควตา กสพท. รับตรงร่วมกัน Direct Admission
ใบแสดงผลการตรวจร่างกาย
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ใบแสดงผลการตรวจร่างกาย
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ใบแสดงผลการตรวจร่างกาย
สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ใบแสดงผลการตรวจร่างกาย
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

คณะพยาบาลศาสตร์ 1/1 1/2 โควตา กสพท. รับตรงร่วมกัน Direct Admission
ใบรับรองผลการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1/1 1/2 โควตา กสพท. รับตรงร่วมกัน Direct Admission
แบบฟอร์มใบรับรองผู้สมัคร (ทุกหลักสูตร)
Applicant Certification Form For Student Admission to Bachelor of Engineering Program
แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย (ทุกหลักสูตร)

คณะศิลปศาสตร์ 1/1 1/2 โควตา กสพท. รับตรงร่วมกัน Direct Admission
แบบฟอร์มใบรับรองคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้

คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 1/1 1/2 โควตา กสพท. รับตรงร่วมกัน Direct Admission
แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ 1/1 1/2 โควตา กสพท. รับตรงร่วมกัน Direct Admission
หนังสือรับรองการเป็นทายาทเกษตรกร
หลักสูตร วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
ใบรายงานผลการตรวจร่างกาย
หลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)
หนังสือรับรองการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
หลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)