ดาวน์โหลดเอกสาร - TCAS

เอกสารประกอบการรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

หน้าหลัก ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารประกอบการรับสมัคร มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล Portfolio Quota Admission 1 Admission 2
แบบฟอร์มใบรับรองคะแนน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
แบบฟอร์มใบรับรองคะแนน หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Portfolio Quota Admission 1 Admission 2
แบบฟอร์มใบรับรองคะแนน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะเภสัชศาสตร์ Portfolio Quota Admission 1 Admission 2
แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย
คณะวิทยาศาสตร์ Portfolio Quota Admission 1 Admission 2
จดหมายรับรองพฤติกรรมความมุ่งมั่นของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา
ใบสรุปผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรนานาชาติ
ยกเว้น
หลักสูตรคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล
คณะกายภาพบำบัด Portfolio Quota Admission 1 Admission 2
รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชากายภาพบำบัด
รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชากิจกรรมบำบัด
คณะสาธารณสุขศาสตร์ Portfolio Quota Admission 1 Admission 2
แบบฟอร์มผลการตรวจร่างกาย
รายละเอียดการส่งแบบฟอร์มตรวจร่างกาย
คณะพยาบาลศาสตร์ Portfolio Quota Admission 1 Admission 2
แบบฟอร์มใบรับรองผลการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
รายละเอียดและขั้นตอนสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ Portfolio Quota Admission 1 Admission 2
แบบฟอร์มใบรับรองคะแนน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ Portfolio Quota Admission 1 Admission 2
แบบฟอร์มใบรับรองผู้สมัคร สำหรับ 4 ภาคการศึกษา (ทุกหลักสูตร)
แบบฟอร์มใบรับรองผู้สมัคร สำหรับ 5 ภาคการศึกษา (ทุกหลักสูตร)
แบบฟอร์มใบรับรองผู้สมัคร สำหรับ 6 ภาคการศึกษา (ทุกหลักสูตร)
แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย (ทุกหลักสูตร)
แบบฟอร์มใบรับรองคะแนน (ทุกหลักสูตร)
คณะศิลปศาสตร์ Portfolio Quota Admission 1 Admission 2
แบบฟอร์มใบรับรองคะแนน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ Portfolio Quota Admission 1 Admission 2
แบบฟอร์มใบรับรองคะแนน หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
(โครงการมหาวิทยาลัยมหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์)
วิทยาเขตกาญจนบุรี Portfolio Quota Admission 1 Admission 2
แบบฟอร์มใบรับรองคะแนน (ทุกหลักสูตร) *ยกเว้น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
แบบฟอร์มใบรับรองคะแนน สำหรับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ Portfolio Quota Admission 1 Admission 2
หนังสือรับรองการเป็นทายาทเกษตรกร
ใบกิจกรรม สำหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
(โครงการโควตากิจกรรมเด่น)
ใบรับรองคะแนนตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย Portfolio Quota Admission 1 Admission 2
ใบรับรองคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 (4 ภาค)
ใบรับรองคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 ภาค)
ใบคำร้องขอผ่อนผันกำรส่งเอกสารประกอบการรับสมัคร Portfolio Quota Admission 1 Admission 2
ใบคำร้องขอผ่อนผันการส่งเอกสารประกอบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2564 ระบบ TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)