ดาวน์โหลดเอกสาร - TCAS

เอกสารประกอบการรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

หน้าหลัก ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารประกอบการรับสมัคร มหาวิทยาลัยมหิดล
ใบรับรองคะแนนของส่วนกลาง 1/1 1/2 2 3/1 3/2
ใบรับรองคะแนน สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6/เทียบเท่า
ใบรับรองคะแนน สำหรับผู้กำลังศึกษา ม.6/เทียบเท่า
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1/1 1/2 2 3/1 3/2
ใบรับรองคะแนน หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
แบบฟอร์ม VDO แนะนำตนเองและเป้าหมายเมื่อสำเร็จการศึกษา หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
ใบรับรองคะแนน หลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1/1 1/2 2 3/1 3/2
ใบรับรองคะแนนผู้สมัคร หลักสูตร วทบ. ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
แบบบันทึกการตรวจสุขภาพนักศึกษา หลักสูตร วทบ. ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
ใบรับรองคะแนน
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
คณะเภสัชศาสตร์ 1/1 1/2 2 3/1 3/2
ใบรับรองแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์ 1/1 1/2 2 3/1 3/2 4
ใบรับรองคะแนนของคณะ (สำหรับผู้สมัครในโครงการทุน พสวท และ สควค)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1/1 1/2 2 3/1 3/2
ใบแสดงผลการตรวจร่างกาย
คณะพยาบาลศาสตร์ 1/1 1/2 2 3/1 3/2
ใบรับรองผลการศึกษา
SCAN QR-CODE Template Portfolio
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1/1 1/2 2 3/1 3/2
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการมหาวิทยาลัยมหิดลและวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1/1 1/2 2 3/1 3/2
แบบฟอร์มใบรับรองผู้สมัคร (ทุกหลักสูตร)
แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย (ทุกหลักสูตร)
คณะศิลปศาสตร์ 1/1 1/2 2 3/1 3/2
แบบฟอร์มใบรับรองคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ 1/1 1/2 2 3/1 3/2
หนังสือรับรองการเป็นทายาทเกษตรกร/ผู้ประกอบการทางการเกษตร
แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หนังสือรับรองการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์