ดาวน์โหลดเอกสาร - TCAS

เอกสารประกอบการรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

หน้าหลัก ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารประกอบการรับสมัคร มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1/1 1/2 2 3/1 3/2
แบบฟอร์มใบรับรองคะแนน หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
คณะเภสัชศาสตร์ 1/1 1/2 2 3/1 3/2
แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย
คณะพยาบาลศาสตร์ 1/1 1/2 2 3/1 3/2
ตัวอย่างเล่ม Portfolio หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1/1 1/2 2 3/1 3/2
หนังสือรับรองการฝึกงาน สำหรับโครงการ มหาวิทยาลัยมหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1/1 1/2 2 3/1 3/2
แบบฟอร์มใบรับรองผู้สมัคร (ทุกหลักสูตร)
แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย (ทุกหลักสูตร)
คณะศิลปศาสตร์ 1/1 1/2 2 3/1 3/2
แบบฟอร์มใบรับรองคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (เฉพาะสาขาวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
แบบฟอร์มใบรับรองคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (เฉพาะสาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรนานาชาติ)
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ 1/1 1/2 2 3/1 3/2
หนังสือรับรองการเป็นทายาทเกษตรกร
ใบรับรองคะแนนตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย 1/1 1/2 2 3/1 3/2
ใบรับรองคะแนนเฉลี่ยสะสม GPA (ส่วนกลาง)