ดาวน์โหลดเอกสาร - TCAS

เอกสารประกอบการรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

หน้าหลัก ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารประกอบการรับสมัคร มหาวิทยาลัยมหิดล
ใบรับรองคะแนนตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย 1/1 1/2 2 3/1 3/2 4
ใบรับรองคะแนน รอบ 4 Direct Admission
ใบรับรองคะแนน รอบ 3 Admission
ใบรับรองคะแนนเฉลี่ยสะสม GPA (ส่วนกลาง)
ใบรับรองคะแนน (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1/1 1/2 2 3/1 3/2 4
แบบฟอร์มใบรับรองคะแนน หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
คณะเภสัชศาสตร์ 1/1 1/2 2 3/1 3/2 4
แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย
ใบรับรองคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้
คณะวิทยาศาสตร์ 1/1 1/2 2 3/1 3/2 4
จดหมายรับรองพฤติกรรม (มมวท. 01)
ใบสรุปผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (มมวท. 03)
คณะพยาบาลศาสตร์ 1/1 1/2 2 3/1 3/2 4
ตัวอย่างเล่ม Portfolio หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
เอกสารเพิ่มเติมตามแบบฟอร์มของคณะ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1/1 1/2 2 3/1 3/2 4
หนังสือรับรองการฝึกงาน สำหรับโครงการ มหาวิทยาลัยมหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1/1 1/2 2 3/1 3/2 4
แบบฟอร์มใบรับรองผู้สมัคร (ทุกหลักสูตร)
แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย (ทุกหลักสูตร)
คณะศิลปศาสตร์ 1/1 1/2 2 3/1 3/2 4
แบบฟอร์มใบรับรองคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (เฉพาะสาขาวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
แบบฟอร์มใบรับรองคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (เฉพาะสาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรนานาชาติ)
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ 1/1 1/2 2 3/1 3/2 4
หนังสือรับรองการเป็นทายาทเกษตรกร