ดาวน์โหลดเอกสาร - TCAS

เอกสารประกอบการรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

หน้าหลัก ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารประกอบการรับสมัคร มหาวิทยาลัยมหิดล
ใบรับรองคะแนนของส่วนกลาง 1/1 1/2 โควตา กสพท. รับตรงร่วมกัน
ใบรับรองคะแนน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1/1 1/2 โควตา กสพท. รับตรงร่วมกัน
ใบรับรองหน่วยกิต
คณะเภสัชศาสตร์ 1/1 1/2 โควตา กสพท. รับตรงร่วมกัน
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
คณะพยาบาลศาสตร์ 1/1 1/2 โควตา กสพท. รับตรงร่วมกัน
ใบรับรองผลการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1/1 1/2 โควตา กสพท. รับตรงร่วมกัน
แบบฟอร์มใบรับรองผู้สมัคร (ทุกหลักสูตร)
แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย (ทุกหลักสูตร)
คณะศิลปศาสตร์ 1/1 1/2 โควตา กสพท. รับตรงร่วมกัน
แบบฟอร์มใบรับรองคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้
คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 1/1 1/2 โควตา กสพท. รับตรงร่วมกัน
แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ 1/1 1/2 โควตา กสพท. รับตรงร่วมกัน
หนังสือรับรองการเป็นทายาทเกษตรกร หลักสูตร วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
ใบรายงานผลการตรวจร่างกาย หลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)