Thai University Central Admission System (TCAS)

มหาวิทยาลัยมหิดล คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
รอบที่ 2 โควตา
สมัครออนไลน์ วันที่ 1 - 11 กุมภาพันธ์ 2562

หากมีปัญหา ในการเข้าระบบรับสมัคร
โปรดติดต่อ กองบริหารการศึกษา
0 2849 4590, 0 2849 4592, 0 2849 4595, 0 2849 4596, 0 2849 4597
ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 : Portfolio วันที่ 5 กพ. 2562 #

การจัดสรรโควตา การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับเพิ่มเติม)

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 (การรับโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ระบบ TCAS

ประมาณการค่าธรรมเนียมหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

จำนวนการรับนักศึกษา ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562

ประกาศ TCAS ประจำปี 2562

ประกาศนโยบายระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

# # # # # # #
คณะต่างๆ ในมหิดล