Thai University Central Admission System (TCAS)

มหาวิทยาลัยมหิดล คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
รอบ 5 รับตรงอิสระ
วันที่ 30 พ.ค. - 9 มิ.ย. 2562

หากมีปัญหา ในการเข้าระบบรับสมัคร
โปรดติดต่อ กองบริหารการศึกษา
0 2849 4590, 0 2849 4592, 0 2849 4595, 0 2849 4596, 0 2849 4597
ข่าวประกาศ

เลื่อนวันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา รอบ 4 Admission # (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 62)

เปลี่ยน Website กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมและอื่นๆ ของ TCAS รอบ 5 # (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิ.ย. 62)

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 4 : Admission
** หมายเหตุ ข้อมูลผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล รอบที่ 4 ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 และ 5 (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิย. 62)

กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ระบบ TCAS

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 (ฉบับปรุงปรุง 23 พค. 62)

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกัน
** หมายเหตุ ข้อมูลผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล รอบที่ 3 ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

ประมาณการค่าธรรมเนียมหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 (ฉบับปรับปรุง)

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตร วทบ. (นานาชาติ) ฉบับปรับปรุง

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 3

เปลี่ยนแปลง เวลาสอบสัมภาษณ์ รอบ 3 หลักสูตรพยาบาลรามา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (3 พ.ค.62)

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ขอแก้ไขเอกสารแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท รอบที่ 2 : โควตา

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 : โควตา
** หมายเหตุ ข้อมูลผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล รอบที่ 2 ณ วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 16.40 น.

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท รอบที่ 2

ปรับจำนวนรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ระบบ TCAS รอบ 3 (รับตรงร่วมกัน) (วันที่ 24 เมษายน 2562)

ประกาศแก้ไขเฉพาะศนูย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 : โควตา (วันที่ 24 เมษายน 2562)

ประกาศแก้ไขเฉพาะศนูย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท รอบที่ 2 (วันที่ 22 เมษายน 2562)

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3

จำนวนการรับนักศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

จำนวนการรับนักศึกษา ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562

การจัดสรรโควตา การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับเพิ่มเติม)

ประกาศ TCAS ประจำปี 2562

ประกาศนโยบายระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

# # # # # # # # # #
คณะต่างๆ ในมหิดล