Thai University Central Admission System (TCAS)

มหาวิทยาลัยมหิดล คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562

หากมีปัญหา ในการเข้าระบบรับสมัคร
โปรดติดต่อ กองบริหารการศึกษา
0 2849 4590, 0 2849 4592, 0 2849 4595, 0 2849 4596, 0 2849 4597
ข่าวประกาศ

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 : โควตา (วันที่ 13 เมษายน 2562)

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3

จำนวนการรับนักศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

จำนวนการรับนักศึกษา ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562

กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ระบบ TCAS

การจัดสรรโควตา การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับเพิ่มเติม)

ประมาณการค่าธรรมเนียมหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

ประกาศ TCAS ประจำปี 2562

ประกาศนโยบายระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

# # # # # # # # #
คณะต่างๆ ในมหิดล