TCAS – Thai University Central Admission System

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ รอบ เรื่อง ภายในวันที่ PR

ข่าวการรับสมัคร

วันที่ รอบ เรื่อง ภายในวันที่ PR

รอบที่ 1 Portfolio

วันที่ รอบ เรื่อง ภายในวันที่ PR

รอบที่ 2 Quota

วันที่ รอบ เรื่อง ภายในวันที่ PR

รอบที่ 3 Admission 1

วันที่ รอบ เรื่อง ภายในวันที่ PR

รอบที่ 3 Admission 2

วันที่ รอบ เรื่อง ภายในวันที่ PR

รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission)

วันที่ รอบ เรื่อง ภายในวันที่ PR

รับตรงโดยส่วนงาน

วันที่ รอบ เรื่อง ภายในวันที่ PR