TCAS – Thai University Central Admission System

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ รอบ เรื่อง ภายในวันที่ PR

ข่าวการรับสมัคร

วันที่ รอบ เรื่อง ภายในวันที่ PR

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

วันที่ รอบ เรื่อง ภายในวันที่ PR

รอบที่ 2 โควตา (Quota)

วันที่ รอบ เรื่อง ภายในวันที่ PR

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1)

วันที่ รอบ เรื่อง ภายในวันที่ PR

รอบที่ 4 แอดมิชชัน (Admission 2)

วันที่ รอบ เรื่อง ภายในวันที่ PR

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission)

วันที่ รอบ เรื่อง ภายในวันที่ PR

รับตรงโดยส่วนงาน

วันที่ รอบ เรื่อง ภายในวันที่ PR