#
คณะสัตวแพทยศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 2)

ชื่อส่วนงาน :

คณะสัตวแพทยศาสตร์
โทร. 02-441-5242-4 ต่อ 1429

หลักสูตร :

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

สัตวแพทยศาสตร์

ชื่อโครงการย่อย :

โครงการพัฒนาสัตวแพทย์

จำนวนที่เปิดรับ :

4 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม. 6 หรือเทียบเท่า ม. 6

2. แผนการศึกษา : ไม่กำหนดแผนการศึกษา

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥ 3.00

4. จำนวนวิชา และเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ (%)

เคมี

ฟิสิกส์

ชีววิทยา

คณิต1

อังกฤษ

ไทย

สังคม

คะแนนรวม

ไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ

7วิชารวมกัน ≥ 35

5. ค่าสอบสัมภาษณ์ 100 บาท

6. ค่าตรวจร่างกาย 600 บาท (กรณีต้องตรวจเพิ่มเติม ในวันสอบสัมภาษณ์)

7. คุณสมบัติเฉพาะ

  7.1 ไม่เป็นผู้ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว ซึ่งจะต้องแนบผลตรวจภาวะตาบอดสีจากโรงพยาบาลของรัฐมาในการสมัคร

  7.2 บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเป็นผู้ได้รับใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม หรือใบรับรองสถานประกอบการบำบัดโรคสัตว์ หรือใบอนุญาตจัดตั้งสวนสัตว์สาธารณะ หรือสถานแสดงสัตว์น้ำ ตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

   (1) เป็นบุตรตามกฎหมายของเจ้าของฟาร์มอันถูกต้องตามกฎหมายที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์ม หรือฟาร์มที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการของ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล และมีระยะเวลาของการประกอบกิจการต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี ฟาร์มปศุสัตว์ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ หมายถึง ฟาร์มที่มีจำนวนสัตว์ในฟาร์มหรือข้อกำหนดต่อไปนี้

   ชนิดของฟาร์ม

   จำนวนสัตว์ในฟาร์ม

   - ฟาร์มไก่ไข่

   ไม่น้อยกว่า

   50,000 ตัวต่อปี

   - ฟาร์มไก่เนื้อ

   ไม่น้อยกว่า

   200,000 ตัวต่อปี

   - ฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่ เช่น โคนม โคเนื้อ

   ไม่น้อยกว่า

   100 ตัวต่อปี

   - ฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก เช่น แพะ แกะ

   ไม่น้อยกว่า

   500 ตัวต่อปี

   - ฟาร์มสุกร พ่อแม่พันธุ์

   ไม่น้อยกว่า

   500 ตัวต่อปี

   - ฟาร์มสุกรขุน

   ไม่น้อยกว่า

   2,000 ตัวต่อปี

   - ฟาร์มม้า

   ไม่น้อยกว่า

   10 ตัวต่อปี

   - ฟาร์มสัตว์น้ำหรือครึ่งบกครึ่งน้ำ

   ได้มาตรฐานฟาร์มของกรมประมง ไม่ต่ำกว่าระดับ Code of Conduct

   (2) เป็นบุตรตามกฎหมายของเจ้าของกิจการสวนสัตว์สาธารณะ หรือสถานแสดงสัตว์น้ำที่ได้รับรองการจดทะเบียนจากส่วนราชการที่กำกับดูแลอย่างถูกต้องและมีการดำเนินกิจการต่อเนื่องกันมาไม่น้อยกว่า 5 ปี

   (3) เป็นบุตรตามกฎหมายของเจ้าของสถานประกอบการบำบัดโรคสัตว์ ประเภทมีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน ที่ได้รับการรับรองให้เป็นสถานประกอบการบำบัดโรคสัตว์จากกรมปศุสัตว์ ที่มีระยะเวลาของการประกอบกิจการไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีสัตวแพทย์ประจำเต็มเวลา ไม่น้อยกว่า 7 คน โดยสถานประกอบการดังกล่าว สามารถรองรับการรักษาได้ทั้งทางด้านอายุรกรรมและศัลยกรรม โดยเจ้าของกิจการดังกล่าวข้างต้นยินดีร่วมเป็นเครือข่ายในการ ทำวิจัย และให้ความร่วมมือในการ ฝึกงานของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นระยะเวลาอย่างน้อยตลอดการศึกษาของบุตร

  7.3 มีคุณสมบัติเฉพาะตามประกาศภาคีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2559 คือ ผู้สมัครต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ดังต่อไปนี้ (นำผลไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์)

   (1) มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (psychotic disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders) ชนิด antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

   (2) เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

   (3) เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วยและการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

   (4) มีความพิการทางร่างกายอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

   (5) มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500 – 2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคำพูด (speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

   (6) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายของสถาบันนั้นๆ เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ โดยมีระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้ว แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40

   (7) โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายของสถาบันนั้นๆ เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

ทั้งนี้สำหรับปัญหาสุขภาพหรือโรคในข้อใดข้อหนึ่ง ให้แต่ละคณะ/สถาบัน พิจารณาตัดสิน ซึ่งผลการพิจารณาของคณะ/สถาบัน ถือเป็นที่สิ้นสุด

8. เอกสารอื่นๆ ที่ Upload ในระบบสมัคร Online

  8.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ สวมชุดนักเรียนสุภาพ พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่ง ทางดิจิทัล มีขนาดของใบหน้าประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล และความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB

  8.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของบัตร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  * ในกรณีที่ชื่อ หรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลบนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB โดยสแกนเป็นไฟล์เดียวกันกับบัตรประจำตัวประชาชน

  8.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB

  8.4 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่โรงเรียนออกให้พร้อมมีตราประทับของโรงเรียน บนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg (กรณีมี 2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  * กรณีได้ผลการเรียนไม่ครบ 6 ภาคให้ใช้ 5 ภาค

  8.5 เอกสารรับรองมาตรฐานฟาร์มหรือสถานพยาบาลสัตว์หรือใบอนุญาตจัดตั้งสวนสัตว์สาธารณะ หรือสถานแสดงสัตว์น้ำ ที่ปรากฏชื่อบิดา-มารดาของผู้สมัครเป็นเจ้าของ หรือ

  8.6 เอกสารรับรองมาตรฐานฟาร์มหรือสถานพยาบาลสัตว์หรือใบอนุญาตจัดตั้งสวนสัตว์สาธารณะ หรือสถานแสดงสัตว์น้ำ ที่ปรากฏชื่อบิดา-มารดาของผู้สมัครเป็นเจ้าของ

  8.7 เอกสารแสดงการเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของเจ้าของฟาร์ม

  8.8 ผลตรวจภาวะตาบอดสีจากโรงพยาบาลของรัฐ

สมัครออนไลน์ รอบ 2

คณะสัตวแพทยศาสตร์ โทร. 02-441-5242, 02-441-5243, 02-441-5244 ต่อ 1429
e-mail : panwad.pre@mahidol.ac.th


แนะนำคณะสัตวแพทยศาสตร์