#
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 2)

ชื่อส่วนงาน :

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
โทร. 0-2441-4297 ต่อ 203

หลักสูตร :

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา

ชื่อโครงการย่อย :

โควตานักกีฬา

จำนวนที่เปิดรับ :

15 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือ เทียบเท่า ม.6

2. แผนการศึกษา : ทุกแผนการศึกษา

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥ 2.25

4. ค่าสอบสัมภาษณ์ 500 บาท และค่าทดสอบสมรรถภาพทางกาย 50 บาท

5. คุณสมบัติเฉพาะ :

  ต้องเป็นนักกีฬาที่ได้รับรางวัลเฉพาะบุคคล หรือการยกย่องให้เป็นนักกีฬาที่มีความสามารถโดดเด่นจากการแข่งขันกีฬา ในรายการต่างๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

  5.1 เข้ารอบมหกรรม 16 ทีม ในกีฬาแห่งชาติ (ไม่เกิน 3 ปีจนถึงวันสมัคร) หรือ

  5.2 เข้ารอบมหกรรม 8 ทีม ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ (ไม่เกิน 3 ปีจนถึงวันสมัคร) หรือ

  5.3 ได้รับรางวัลลำดับที่ 1-3 หรือ เข้ารอบ 4 ทีมสุดท้าย ในกีฬารายการชิงแชมป์ประเทศไทย (ไม่เกิน 3 ปีจนถึงวันสมัคร) หรือ

  5.4 ได้รับรางวัลลำดับที่ 1-3 หรือ เข้ารอบ 4 ทีม จากรอบมหกรรม หรือในกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย (ไม่เกิน 3 ปีจนถึงวันสมัคร)

6. เอกสารที่ต้อง Upload ในระบบสมัคร Online

  6.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ สวมชุดนักเรียนสุภาพ พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล มีขนาดของใบหน้าประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล และความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB

  6.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของบัตร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  * ในกรณีที่ชื่อ หรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลบนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB โดยสแกนเป็นไฟล์เดียวกันกับบัตรประจำตัวประชาชน

  6.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB

  6.4 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่โรงเรียนออกให้พร้อมมีตราประทับของโรงเรียน บนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg (กรณีมี 2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  * กรณีได้ผลการเรียนไม่ครบ 6 ภาคให้ใช้ 5 ภาค

  6.5 ประกาศนียบัตร หรือ ใบรับรองที่ได้รับจากการแข่งขันตามข้อ 5 ที่ออกให้โดยสมาคม/เจ้าภาพการจัดการแข่งขัน

สมัครออนไลน์ รอบ 2

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา โทร. 0-2441-4297 ต่อ 203
e-mail : pikul.pum@mahidol.ac.th


แนะนำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา