#
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 2)

ชื่อส่วนงาน :

สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
โทร. 02-419-8825, 02-419-8826

หลักสูตร :

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

ชื่อโครงการย่อย :

โครงการทายาทสายตรงของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้าน
รหัสสาขาวิชา 00601030101

หมายเหตุ :

หากมีผู้สมัครน้อยกว่าจำนวนที่เปิดรับ หรือมีผู้ที่คุณสมบัติและผ่านเกณฑ์ไม่ถึงจำนวนที่เปิดรับจะนำจำนวนที่เหลือสมทบกับจำนวนที่เปิดรับในรอบที่ 4 Admission

1. วุฒิการศึกษา : ม.6

2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥ 3.25 (คิดเป็นน้ำหนักร้อยละ 20 ของคะแนนรวม)

4. เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) : ไม่กำหนด

5. จำนวนวิชาที่สอบข้อเขียน 9 วิชาสามัญ : ไม่สอบ

6. เกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบ GAT / PAT

GAT / เกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละวิชา

PAT / เกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละวิชา

ไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ
คิดเป็นน้ำหนักร้อยละ 20 ของคะแนนรวม

ใช้คะแนน PAT2 และไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ
คิดเป็นน้ำหนักร้อยละ 30 ของคะแนนรวม

7. ค่าตรวจร่างกาย : 530 บาท

8. ใช้ผลการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 01 = ภาษาไทย 02 = สังคมศึกษา 03 = ภาษาอังกฤษ 04 = คณิตศาสตร์ 05 = วิทยาศาสตร์ และเกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละวิชา

O-NET / เกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละวิชา

เกณฑ์ขั้นต่ำรวม (ระบุจำนวนวิชา)

01

02

03

04

05

≥40 (5 วิชา)

≥35

≥35

≥35

≥35

≥35

แต่ละวิชาร้อยละ 6 ของคะแนนรวม

หมายเหตุ : ผู้สมัครต้องมีคะแนนรวมปรับน้ำหนัก [คะแนน GPAX + O-NET + GAT (รหัส 85) + PAT (รหัส 72)] ต้อง ≥ 19,500 คะแนน

9. คุณสมบัติเฉพาะ

  9.1 เป็นทายาทสายตรง (ผู้สมัครเป็นบุตรของบิดาหรือมารดา หรือเป็นหลานของปู่ ย่า ตา หรือยาย) ของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้านตามระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่าด้วยการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

  9.2 ต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจในศาสตร์การแพทย์แผนไทย

  9.3 มีความพร้อมของร่างกาย เนื่องจากหลักสูตรมีการศึกษารายวิชาหัตถเวชกรรมแผนไทยจำนวน 15 หน่วยกิต ซึ่งต้องใช้ กำลังนิ้วมืออย่างมากในการเรียนนวดไทย เพื่อให้สามารถกดนวดเพื่อรักษาโรคให้กับผู้ป่วยหลายรายในแต่ละวัน ผู้เรียนจะต้องฝึกให้นิ้วมือมีกำลังด้วยวิธีการที่เรียกว่า "ยกกระดาน" ดังนั้นสาขาวิชานี้จึงไม่เหมาะกับผู้ที่มีแขนขาผิดรูป มีน้ำหนักตัวมากเกินไป หรือมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก

10. เอกสารที่ต้อง Upload ในระบบสมัคร Online

  10.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ สวมชุดนักเรียนสุภาพ พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล มีขนาดของใบหน้าประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล และความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB

  10.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของบัตร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  * ในกรณีที่ชื่อ หรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลบนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB โดยสแกนเป็นไฟล์เดียวกันกับบัตรประจำตัวประชาชน

  10.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB

  10.4 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่โรงเรียนออกให้พร้อมมีตราประทับของโรงเรียน บนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg (กรณีมี 2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  * กรณีได้ผลการเรียนไม่ครบ 6 ภาคให้ใช้ 5 ภาค

  10.5 แบบบันทึกพงศาวลีแสดงลำดับเครือญาติสายตรง (ดังตัวอย่างที่แสดงใน http://www.si.mahidol.ac.th/th/department/thaimed/thai/)

  10.6 สำเนาใบอนุญาตของบรรพบุรุษที่แสดงว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหนังสือรับรองหมอพื้นบ้านตามระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่าด้วยการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  10.7 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลที่แสดงความเป็นเครือญาติ สายตรง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  เอกสารเพิ่มเติมที่ให้นำมาวันสอบสัมภาษณ์ (ไม่ต้อง upload ในระบบ)

   - สำเนาหนังสือสำคัญการได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ยศ คำนำหน้านาม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

   - สำเนาทะเบียนสมรส กรณีที่มีการจดทะเบียนสมรส พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

  10.8 สำเนาหนังสือสำคัญการได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ยศ คำนำหน้านาม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  10.9 สำเนาทะเบียนสมรส กรณีที่มีการจดทะเบียนสมรส พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

11. การคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์และเกณฑ์การตัดสินรับเข้าศึกษา

  11.1 จะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตามลำดับจากคะแนนมากไปน้อย จำนวนไม่เกิน 2 เท่าของจำนวนที่เปิดรับ

  11.2 การตัดสินรับเข้าศึกษาพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดและผลการสอบสัมภาษณ์ไม่พบปัญหา

  11.3 ผลการพิจารณาคัดเลือกของประธานหลักสูตรถือว่าเป็นอันสิ้นสุด

สมัครออนไลน์ รอบ 2

สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โทร. 02-419-8825, 02-419-8826


แนะนำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตอน 1

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตอน 2