#
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 2)

ชื่อส่วนงาน :

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โทร. 02-419-3441

หลักสูตร :

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

กายอุปกรณ์
รหัสสาขาวิชา 00601020101

จำนวนที่เปิดรับ :

2 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6

2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต หรือ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้

  1. วิทยาศาสตร์ ≥22 หน่วยกิต

  2. คณิตศาสตร์ ≥12 หน่วยกิต

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥ 3.25

4. เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA)

วิทย์

คณิต

อังกฤษ

ไทย

สังคม

≥ 3.00

≥ 3.00

≥ 3.00

≥ 3.00

≥ 3.00

5. จำนวนวิชาที่สอบข้อเขียน 9 วิชาสามัญ

เคมี

ฟิสิกส์

ชีววิทยา

คณิต 1

อังกฤษ

ไทย

สังคม

6. เกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ : คะแนนแต่ละวิชา และคะแนนรวม ไม่ต่ำกว่า ( % )

เคมี

ฟิสิกส์

ชีววิทยา

คณิต 1

อังกฤษ

ไทย

สังคม

เกณฑ์รวม

-

-

-

-

≥35

-

-

7 วิชา ≥35

7. ใช้ผลการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 01 = ภาษาไทย 02 = สังคมศึกษา 03 = ภาษาอังกฤษ 04 = คณิตศาสตร์ 05 = วิทยาศาสตร์ เฉพาะวิชา 03 ≥35%

8. ค่าสอบสัมภาษณ์ ไม่มี

9. ค่าตรวจร่างกาย 530 บาท

10. คุณสมบัติเฉพาะ

  10.1 ผู้สมัครโครงการวิทยาเขต

   • ผู้สมัครต้องจบการศึกษาจากโรงเรียนในจังหวัด ดังต่อไปนี้ กลุ่มกาญจนบุรี ได้แก่ นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรีและสุพรรณบุรี กลุ่มนครสวรรค์ ได้แก่ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร กำแพงเพชร และเพชรบูรณ์ กลุ่มอำนาจเจริญ ได้แก่ อำนาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร และร้อยเอ็ด

   • ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ที่มีตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง ไม่มีภาวะตาบอดสี หรือภาวะตาพร่องสีระดับรุนแรงโดยมีผลการตรวจ fran fworth D15 Hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น ไม่มีโรค แขนขาอ่อนแรง ไม่มีปัญหา สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ ซึ่งผู้สมัครจะได้เข้ารับการตรวจร่างกายในวันสอบสัมภาษณ์

  10.2 ผู้สมัครโครงการพิเศษ (โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยและโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์)

   • ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ที่มีตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง ไม่มีภาวะตาบอดสี หรือภาวะตาพร่องสีระดับรุนแรงโดยมีผลการตรวจ fran fworth D15 Hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น ไม่มีโรค แขนขาอ่อนแรง ไม่มีปัญหา สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ ซึ่งผู้สมัครจะได้เข้ารับการตรวจร่างกายในวันสอบสัมภาษณ์

  10.3 โดยทางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายอุปกรณ์ ขอถัวเฉลี่ยรับนักศึกษาทั้ง 2 โครงการ

11. เอกสารที่ต้อง Upload ในระบบสมัคร Online

  11.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ สวมชุดนักเรียนสุภาพ พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล มีขนาดของใบหน้าประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล และความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB

  11.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของบัตร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  * ในกรณีที่ชื่อ หรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลบนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB โดยสแกนเป็นไฟล์เดียวกันกับบัตรประจำตัวประชาชน

  11.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB

  11.4 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่โรงเรียนออกให้พร้อมมีตราประทับของโรงเรียน บนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg (กรณีมี 2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  * กรณีได้ผลการเรียนไม่ครบ 6 ภาคให้ใช้ 5 ภาค

สมัครออนไลน์ รอบ 2

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โทร. 02-419-3441


แนะนำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตอน 1

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตอน 2