#
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 2)

ชื่อส่วนงาน :

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โทร. 02-411-4142

หลักสูตร :

แพทยศาสตรบัณฑิต

ชื่อโครงการย่อย :

โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์
รหัสสาขาวิชา 00601010101

จำนวนที่เปิดรับ :

1 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6

2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : 3.50 ขึ้นไป

4. เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) วิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ และอังกฤษ ≥ 3.50 หรือ วิชาเคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า A

5. จำนวนวิชาที่สอบข้อเขียน 9 วิชาสามัญ

เคมี

ฟิสิกส์

ชีววิทยา

คณิต 1

อังกฤษ

ไทย

สังคม

6. จำนวนวิชาสามัญที่สอบ และเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบ

เคมี

ฟิสิกส์

ชีววิทยา

คณิต 1

อังกฤษ

ไทย

สังคม

≥35%

≥35%

≥35%

≥35%

≥35%

≥30%

≥30%

  6.1 หรือ คะแนน SAT II วิชา Biology, Chemistry, Mathematics และ Physics ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน

  6.2 หรือ คะแนนสอบ IGCSE วิชา Biology, Chemistry, Mathematics และ Physics ไม่ต่ำกว่า A

  6.3 หรือ IB วิชา Biology, Chemistry, Physics ใน group IV หรือ Mathematics ใน group V ไม่ต่ำกว่า 6

7. ใช้ผลการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 01 = ภาษาไทย 02 = สังคมศึกษา 03 = ภาษาอังกฤษ 04 = คณิตศาสตร์ 05 = วิทยาศาสตร์ และเกณฑ์ขั้นต่ำ 5 กลุ่มสาระฯ ≥ 60%

8. ค่าสอบสัมภาษณ์ 1,650 บาท (สอบสัมภาษณ์แบบ Multiple Mini – Interview (MMI)

9. ค่าตรวจร่างกาย 1,800 บาท

10. คุณสมบัติเฉพาะ

  10.1 ผลงานวิจัย / โครงการวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยผู้สมัครต้องเป็นชื่อแรกในผลงานชิ้นนั้น และ ผลงานชิ้นนั้นได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ นานาชาติ หรือได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือ มีโครงงานวิทยาศาสตร์ อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้นำเสนอหลักในเวทีระดับนานาชาติ ทั้งนี้หากผู้สมัครมีผลงานร่วมกันไม่ได้มีชื่อใดชื่อหนึ่งเป็นชื่อแรก ขอให้ได้รับความยินยอมจากผู้ร่วมวิจัย/โครงการ/โครงงาน ก่อนนำผลงานมาสมัคร

  10.2 ผ่านการสอบภาษาอังกฤษ

   10.2.1 MU GRAD Test ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 80 หรือ

   10.2.2 IELTS (Academic Module) ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 6.0 หรือ

   10.2.3 TOEFL IBT (Internet Based) ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 79 หรือ

   10.2.4 TOEFL – ITP ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 550 หรือ

   10.2.5 TOEFL CBT ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 213

  10.3 ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรค ต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้

   10.3.1 ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (psychotic disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ personality disorders) ชนิด antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

   10.3.2 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

   10.3.3 โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วยและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

   10.3.4 ความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

   10.3.5 ความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500 - 2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคำพูด (speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาท และเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

   10.3.6 ความผิดปกติในการเห็นภาพ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายของสถาบัน เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยมีระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้ว แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40

   10.3.7 โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายของสถาบันเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

11. เอกสารอื่นๆ ที่ Upload ในระบบสมัคร Online

  11.1 หลักฐานการเผยแพร่งานวิจัย/หลักฐานการนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์

  11.2 Portfolio ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน

   ส่วนที่ 1 Research Skills (ทักษะการวิจัย)

   ส่วนที่ 2 Presentation Skills (ทักษะการนำเสนอ)

   ส่วนที่ 3 Information Literacy (ทักษะการใช้ข้อมูล)

   ส่วนที่ 4 กิจกรรมจิตอาสา / บำเพ็ญประโยชน์

  11.3 บทความภาษาไทย 1 บทความ ความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4 บรรยายเรื่องราวของตนเองว่า เหตุใดสนใจอยากเป็นอาจารย์แพทย์นักวิจัย เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์

12. การให้ทุน

นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปีแรกที่เข้าศึกษา และมีสิทธิได้รับการบรรจุให้ทำงานในส่วนงานต้นสังกัดหรือส่วนงานอื่นในหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อสำเร็จการศึกษา

เงื่อนไขการศึกษาและการใช้ทุนในโครงการ

เงื่อนไขการใช้ทุน : นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว บรรจุเป็นอาจารย์นักวิจัยในคณะ หรือส่วนงานต้นสังกัด ซึ่งจะให้คณะที่รับนักศึกษาเข้าเรียนได้สิทธิในการพิจารณารับนักศึกษามาบรรจุเป็นบุคลากรก่อน และถือว่าสัญญาเป็นอันสิ้นสุด

ทั้งนี้ผู้รับทุนสามารถเข้าทำงานในตำแหน่งว่างในมหาวิทยาลัย แต่ถ้าไม่มีตำแหน่งว่างในมหาวิทยาลัย ให้เข้าทำงานในหน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานของรัฐ

หากไม่สามารถเข้าทำงานในมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ / รัฐวิสาหกิจ ผู้ให้ทุนจะพิจารณาการคืนเงินทุนและเบี้ยปรับอีกจำนวนหนึ่งเท่ากับผู้รับทุนแล้วแต่กรณี

หมายเหตุ กรณีการรับบุคคลเข้าศึกษาในโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ไม่ครบตามที่กำหนด คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนจำนวนไปรับนักศึกษาเพิ่มในโครงการรับตรงผ่าน กสพท

สมัครออนไลน์ รอบ 2

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โทร. 02-411-4142


แนะนำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตอน 1

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตอน 2