กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษา
ระบบ TCAS
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ระบบ TCAS
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

ลำดับที่

กิจกรรม

วัน เดือน ปี

1

สมัครใช้งานระบบ TCAS ที่ Website ของ ทปอ.

ส. 1 ธ.ค. 61 เป็นต้นไป

2

สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ Website ของ ทปอ.

พ. 17 – จ. 29 เม.ย. 62

3

สละสิทธิ์ช่วงที่ 2 ที่ website ของ ทปอ.
(ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 1 และรอบที่ 2)

ศ. 26 – ส. 27 เม.ย. 62

4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ที่ Website ของ ทปอ. เท่านั้น

พฤ. 9 พ.ค. 62

5

สอบสัมภาษณ์

ส. 11 – อา. 12 พ.ค. 62

6

ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ที่
https://tcas.mahidol.ac.th และ Website ของ ทปอ.
(การเข้าสอบสัมภาษณ์คือการยืนยันสิทธิ์)

ศ. 17 พ.ค. 62

7

ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษา ที่
https://smartedu.mahidol.ac.th/authen/login.aspx

พฤ. 23 พ.ค. 62

8

กรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ออนไลน์ (e-Profile)

ศ. 24 – อ. 28 พ.ค. 62

9

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

ศ. 24 – อ. 28 พ.ค. 62

10

เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

จ. 19 ส.ค. 62

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ย. 61