กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษา
ระบบ TCAS
รอบที่ 2 โควตา

กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ระบบ TCAS
รอบที่ 2 โควตา

ลำดับที่

กิจกรรม

วัน เดือน ปี

1

สมัครใช้งานระบบ TCAS ที่ Website ของ ทปอ.

ส. 1 ธ.ค. 61 เป็นต้นไป

2

สมัครทางออนไลน์ พร้อม Upload ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมด
ที่ https://tcas.mahidol.ac.th

เปิด ศ. 1 ก.พ. 62 เวลา 9.30 น.
ปิด จ. 11 ก.พ. 62 เวลา 16.30 น.

3

ชำระเงินค่าสมัครด้วย QR Code

ศ. 1 ก.พ. 62 เวลา 9.30 น.

จ. 11 ก.พ.62 เวลา 23.00 น.

4

ตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัคร หากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการ สถานะการชำระเงินยังไม่ขึ้น
ให้ติดต่อกองบริหารการศึกษา โทร.02 849 4596

จ. 4 ก.พ. 62 เวลา 9.30 น.

อ. 12 ก.พ. 62 เวลา 12.00 น.

5

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ผู้สมัครที่ชำระเงินและ Upload เอกสารเรียบร้อยแล้ว และคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่กำหนด) ที่ https://tcas.mahidol.ac.th

ส. 13 เม.ย. 62
เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป

6

สอบสัมภาษณ์

อ. 16 – พ. 17 เม.ย. 62

7

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ที่ https://tcas.mahidol.ac.th และ Website ของ ทปอ.

พ. 24 เม.ย. 62

8

ยืนยันสิทธิ์ ที่ Website ของ ทปอ. โดยเลือกจากสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ถ้าไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา จะขอสิทธิ์เข้าศึกษาภายหลังไม่ได้

พ. 24 – พฤ. 25 เม.ย.62

9

สละสิทธิ์ ช่วงที่ 2 ที่ Website ของ ทปอ. (ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 และรอบที่ 2)

ศ. 26 – ส. 27 เม.ย. 62

10

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 2 ที่ https://tcas.mahidol.ac.th
และ Website ของ ทปอ.

ส. 27 เม.ย. 62

11

ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษา ที่
https://smartedu.mahidol.ac.th/authen/login.aspx

พฤ. 2 พ.ค. 62

12

กรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ออนไลน์ (e-Profile)

ศ.3 – อ.7 พ.ค. 62

13

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

ศ.3 – อ.7 พ.ค. 62

14

เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

จ.19 ส.ค. 62

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ย. 61