กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษา
ระบบ TCAS
รอบที่ 1 Portfolio

กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ระบบ TCAS
รอบที่ 1 Portfolio (ไม่มีการจัดสอบ)

ลำดับที่

กิจกรรม

วัน เดือน ปี

1

สมัครใช้งานระบบ TCAS ที่ Website ของ ทปอ.

ส. 1 ธ.ค. 61 เป็นต้นไป

2

สมัครทางออนไลน์ พร้อม Upload ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมด
ที่ https://tcas.mahidol.ac.th

เปิด จ. 3 ธ.ค. 61 เวลา 9.30 น.
ปิด ศ. 14 ธ.ค. 61 เวลา 16.30 น.

3

ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัคร
(ด้วย QR Code)

จ. 3 ธ.ค. 61 เวลา 9.30 น.

ศ. 14 ธ.ค. 61 เวลา 23.00 น.

4

ตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัคร
- ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชำระเงิน หากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการ สถานะการชำระเงินยังไม่ขึ้น
ให้ติดต่อกองบริหารการศึกษา โทร.02 849 4596

จ. 3 ธ.ค. 61 เวลา 9.30 น.

จ. 17 ธ.ค. 61 เวลา 12.00 น.

5

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ผู้สมัครที่ชำระเงินและ Upload เอกสารเรียบร้อยแล้ว และคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่กำหนด) ที่ https://tcas.mahidol.ac.th

พฤ. 10 ม.ค. 62
เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป

6

สอบสัมภาษณ์

ส. 12 - พ. 16 ม.ค. 62

7

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ที่ https://tcas.mahidol.ac.th และWebsite ของ ทปอ.

จ. 28 ม.ค. 62

8

ยืนยันสิทธิ์ ที่ Website ของ ทปอ. โดยเลือกจากสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ถ้าไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา จะขอสิทธิ์เข้าศึกษาภายหลังไม่ได้

พ. 30 – พฤ. 31 ม.ค. 62

9

สละสิทธิ์ ช่วงที่ 1 ที่ Website ของ ทปอ. (ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 )

ส.2 – อา.3 ก.พ. 62

10

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 ที่ https://tcas.mahidol.ac.th
และ Website ของ ทปอ.

อ. 5 ก.พ. 62

11

ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษา ที่
https://smartedu.mahidol.ac.th/authen/login.aspx

ศ. 8 ก.พ. 62

12

กรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ออนไลน์ (e-Profile)

ศ.8 – จ.11 ก.พ. 62

13

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

ศ.8 – จ.11 ก.พ. 62

14

เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

จ.19 ส.ค. 62

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ย. 61