#
คณะวิทยาศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 2)

ชื่อส่วนงาน :

คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 02-201-5052, 02-201-5053

หลักสูตร :

วิทยาศาสตรบัณฑิต

โครงการย่อย :

โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ 6 สาขาวิชา
(คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ พฤกษศาสตร์ และฟิสิกส์)

รหัสสาขาวิชา 00605010101

จำนวนที่เปิดรับ :

70 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6

2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥2.75

4. 4. จำนวนวิชาที่สอบข้อเขียน 9 วิชาสามัญ

เคมี

ฟิสิกส์

ชีววิทยา

คณิต 1

อังกฤษ

ไทย

สังคม

5. เกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ : คะแนนรวม 7 วิชา ≥40%

6. ค่าสอบสัมภาษณ์ 500 บาท

7. ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนโดยใช้แบบฟอร์ม มมวท.04 ดาวน์โหลดที่ http://science.mahidol.ac.th/th/tcas.php

8. คุณสมบัติเฉพาะ

  8.1 ผู้สมัครเป็นผู้ที่มีความสนใจและมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาและประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง

  8.2 ผู้สมัครเป็นผู้ไม่มีปัญหาทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์

  8.3 ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดวิทยาเขตมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้

   1) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร)

   2) กลุ่ม กาญจนบุรี ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี

   3) กลุ่มนครสวรรค์ ได้แก่ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร กำแพงเพชร และเพชรบูรณ์

   4) กลุ่มอำนาจเจริญ ได้แก่ อำนาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร และร้อยเอ็ด

   5) โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล

9. เอกสารที่ต้อง Upload ในระบบสมัคร Online

  9.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ สวมชุดนักเรียนสุภาพ พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล มีขนาดของใบหน้าประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดความกว้าง 180 - 500 พิกเซล และความสูง 200 - 600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB

  9.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของบัตร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB

  9.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB

  9.4 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่โรงเรียนออกให้พร้อมมีตราประทับของโรงเรียน บนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg (กรณีมี 2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  * กรณีได้ผลการเรียนไม่ครบ 6 ภาค ให้ใช้ 5 ภาค

  9.5 ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันสมัคร (ใช้แบบฟอร์ม มมวท.04 ใบแสดงผลการตรวจร่างกายผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ดาวน์โหลดที่ http://science.mahidol.ac.th/th/tcas.php)

10. การให้ทุนการศึกษา

  ผู้สมัครในโครงการ

  10.1 โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ 6 สาขาวิชา (คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ พฤกษศาสตร์ และฟิสิกส์) และ

  10.2 โครงการโควต้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และ

  10.3 โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ

  10.4 โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ และ

  10.5 โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ สาขาวิชาฟิสิกส์

  ที่ผ่านการคัดเลือกและมีผลคะแนนเป็นลำดับที่ 1 – 10 (พิจารณารวมทุกโครงการ) จะได้รับการพิจารณาให้ "ทุนศรีตรังทอง" ทั้งนี้ จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ทุนศรีตรังทอง ดังนี้

   1) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมปลายไม่ต่ำกว่า 3.00 และ

   2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.00 และ

   3) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.00

  ทุนศรีตรังทองมีเงื่อนไข ดังนี้

   1 ทุนศรีตรังทองไม่มีข้อผูกพันการปฏิบัติงานชดใช้ทุนหลังสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด แต่ขอให้ปฏิบัติงานในประเทศไทยอย่างน้อย 5 ปี

   2 การให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการทุนศรีตรังทอง มีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้

   เงินทุนสนับสนุนโครงการศรีตรังทอง

   จำนวนเงิน (บาท)

   ทุนการศึกษา ปีละ

   60,000 บาท

   ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา

   ตามจ่ายจริง

   ค่าหนังสือประกอบการเรียนตลอดหลักสูตร

   5,000 บาท (ตามจ่ายจริง)

   ค่าโครงงานวิจัยตลอดหลักสูตร

   ไม่เกิน 5,000 บาท

   ค่าเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

   ตามความเหมาะสม

   3 ผู้รับทุนจะต้องต้องทำสัญญารับทุนการศึกษากับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และไม่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นใดหลังการทำสัญญาแล้ว

   4 นักศึกษาทุนศรีตรังทอง ในระดับปริญญาตรีจะต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมและเกรดเฉลี่ยประจำภาคทุกภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00

   5 คณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก นักศึกษาจะต้องจบการศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอกของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.25 หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์จะพิจารณาให้ออกจากทุน

   6 การออกจากโครงการฯ หรือ หลุดทุนโดยไม่สำเร็จการศึกษาจะต้องชดใช้เงินเป็นจำนวนสองเท่าของทุนที่ได้รับ เว้นแต่คณะกรรมการโครงการฯ พิจารณาให้ออกโดยไม่ชดใช้ทุน

   7 นักศึกษาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพันที่โครงการศรีตรังทอง และ/หรือคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด

สมัครออนไลน์ รอบ 2

คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 02-201-5052,02-201-5053


แนะนำคณะวิทยาศาสตร์


คณะวิทยาศาสตร์@มหิดล ตอน 1

คณะวิทยาศาสตร์@มหิดล ตอน 2