#
คณะวิทยาศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 2)

ชื่อส่วนงาน :

คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 02-201-5052, 02-201-5053

หลักสูตร :

วิทยาศาสตรบัณฑิต

โครงการย่อย :

โครงการทุน พสวท. ปริญญาตรี-โท-เอก
รหัสสาขาวิชา 00605010101

จำนวนที่เปิดรับ :

9 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6

2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥3.00

4. เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA)

วิทย์

คณิต

≥ 3.25

≥ 3.25

5. จำนวนวิชาที่สอบข้อเขียน 9 วิชาสามัญ

เคมี

ฟิสิกส์

ชีววิทยา

คณิต 1

อังกฤษ

ไทย

สังคม

6. เกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ

  6.1 มีผลคะแนนรวม 7 วิชาสามัญ (เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิต1 อังกฤษ ไทย สังคม) โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ไม่ต่ำกว่า 50%

  6.2 มีผลคะแนนการสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่จัดสอบโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ เปอร์เซ็นไทล์ตั้งแต่ 85 ขึ้นไป

7. ค่าสอบสัมภาษณ์ 500 บาท

8. ค่าตรวจร่างกาย ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนโดยใช้แบบฟอร์ม มมวท.04 ดาวน์โหลดที่ http://science.mahidol.ac.th/th/tcas.php

9. คุณสมบัติเฉพาะ

  9.1 เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

  9.2 เป็นผู้ไม่มีปัญหาทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์

  9.3 เป็นผู้ที่มีความสนใจที่จะศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์ (ยกเว้นสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ) ณ คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตพญาไท) รวมทั้ง มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาที่โครงการทุน พสวท. เห็นชอบ

  9.4 ได้ศึกษารายละเอียดของทุนในโครงการทุน พสวท. เป็นอย่างดีก่อนสมัคร และยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ของทุน

  9.5 เป็นผู้ที่มีผลคะแนนการสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเปอร์เซ็นไทล์ตั้งแต่ 85 ขึ้นไป จากการสอบวัดสมรรถะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่จัดสอบโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (สมัครสอบผ่านเว็บไซด์ http://dpst.ipst.ac.th/ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 และสอบวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561)

10. เอกสารที่ต้อง Upload ในระบบสมัคร Online

  10.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ สวมชุดนักเรียนสุภาพ พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล มีขนาดของใบหน้าประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดความกว้าง 180 – 500 พิกเซล และความสูง 200 – 600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB

  10.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของบัตร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB

  10.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB

  10.4 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่โรงเรียนออกให้พร้อมมีตราประทับของโรงเรียน บนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg (กรณีมี 2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  * กรณีได้ผลการเรียนไม่ครบ 6 ภาค ให้ใช้ 5 ภาค

  10.5 ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันสมัคร (ใช้แบบฟอร์ม มมวท.04 ใบแสดงผลการตรวจร่างกายผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ดาวน์โหลดที่ http://science.mahidol.ac.th/th/tcas.php)

11. การให้ทุนการศึกษา

  ทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)

  โครงการ พสวท. เป็นโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่ให้ทุนการศึกษาแก่ผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ และวิทยาศาสตร์สาขาขาดแคลน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท จนถึงปริญญาเอก ทั้งในและต่างประเทศ สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาวิทยาศาสตร์ในโครงการ พสวท. ระดับปริญญาตรี ศูนย์มหาวิทยาลัยมหิดล จะต้องทำสัญญารับทุนของ สสวท. และไม่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นใดหลังการทำสัญญาแล้ว

  11.1 การให้ทุนการศึกษา

   ทุนโครงการ พสวท. ระดับปริญญาตรี

   จำนวนเงิน (บาท)

   ทุนการศึกษา

   87,600 บาท/ปี

   ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา

   ตามจ่ายจริง

   ค่าหนังสือประกอบการเรียน

   5,000 บาท /ปี

   ค่าโครงงานวิจัย ตลอดหลักสูตร

   ไม่เกิน 10,000 บาท

   ค่าเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

   ตามความเหมาะสม

  11.2 เงื่อนไขสำหรับผู้รับทุนโครงการ พสวท. ศูนย์มหาวิทยาลัยมหิดล

   11.2.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ประสงค์รับทุนต้องยินยอมให้ตัดสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยอื่นโดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)

   11.2.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ประสงค์รับทุนต้องทำสัญญารับทุนการศึกษากับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และไม่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นใดหลังการทำสัญญาแล้ว

   11.2.3 นักศึกษาทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี จะต้องได้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00

   11.2.4 ผู้รับทุนจะต้องศึกษาให้เต็มความสามารถจนจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก โดยผู้ที่ออกจากโครงการก่อนสำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่ไม่สามารถศึกษาภายในระยะเวลาที่อนุมัติจะต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทุน และชดใช้เงินทุนตามเงื่อนไขสัญญาการรับทุน เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบยกเว้นเงื่อนไขดังกล่าวจากคณะอนุกรรมการ พสวท. ระดับอุดมศึกษา

   11.2.5 ในระหว่างการรับทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพันที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และโครงการ พสวท. กำหนด

   11.2.6 เมื่อจบการศึกษาให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเป็นระยะเวลา 1 เท่า ของระยะเวลาที่รับทุนภายในประเทศ และ 2 เท่าของระยะเวลาที่รับทุนศึกษาต่างประเทศ (ไม่เกิน 10 ปี)

   11.2.7 นักศึกษาในทุนโครงการ พสวท. ที่จบปริญญาตรี มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ไปศึกษาต่างประเทศในระดับปริญญาโท-เอก ซึ่งโครงการฯ จะประกาศให้ทราบเป็นประจำทุกปี

   11.2.8 ศึกษาข้อมูลทุน พสวท. เพิ่มเติมได้ที่

    - ระเบียบทุน พสวท. โดย สสวท. http://dpst.ipst.ac.th/index.php

    - โครงการทุน พสวท. ศูนย์มหาวิทยาลัยมหิดล 0 2201 5050 (วันและเวลาราชการ)

สมัครออนไลน์ รอบ 2

คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 02-201-5052,02-201-5053


แนะนำคณะวิทยาศาสตร์


คณะวิทยาศาสตร์@มหิดล ตอน 1

คณะวิทยาศาสตร์@มหิดล ตอน 2