รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกัน
รับสมัคร วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562

รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกัน

** การสมัครรอบ 3 กับ ทปอ. หาคณะ / สาขาไม่เจอ ให้ค้น 1. ชื่อสาขา ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย หรือ 2. ชื่อคณะ ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย


คณะที่เปิดรับ

1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

2. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

3. คณะเภสัชศาสตร์

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

4. คณะทันตแพทยศาสตร์

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

5. คณะวิทยาศาตร์

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

6. คณะเทคนิคการแพทย์

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

7. คณะสาธารณสุขศาสตร์

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

8. คณะกายภาพบำบัด

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

9. คณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

10. คณะสัตวแพทยศาสตร์

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

11. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3

หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

12. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

13. คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

14. วิทยาเขตกาญจนบุรี

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

15. วิทยาลัยศาสนศึกษา

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

16. วิทยาเขตนครสวรรค์

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

17. คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

18. วิทยาเขตอำนาจเจริญ

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

19. คณะเทคโนโลโยสารสนเทศและการสื่อสาร

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต