รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกัน
รับสมัคร วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562

รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกัน

คณะที่เปิดรับ

1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

2. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

3. คณะเภสัชศาสตร์

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

4. คณะทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

5. คณะวิทยาศาตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

6. คณะเทคนิคการแพทย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

7. คณะสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

8. คณะกายภาพบำบัด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

9. คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

10. คณะสัตวแพทยศาสตร์

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

11. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

12. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

13. คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

14. วิทยาเขตกาญจนบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

15. คณะศาสนศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

16. วิทยาเขตนครสวรรค์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

17. คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

18. วิทยาเขตอำนาจเจริญ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

19. คณะเทคโนโลโยสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต