รอบที่ 2 : โควตา
สมัครออนไลน์ วันที่ 1 - 11 กุมภาพันธ์ 2562

รอบที่ 2 : โควตา

คณะที่เปิดรับ

1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (การรับโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

2. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (การรับโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (การรับโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

3. คณะวิทยาศาตร์

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (การรับโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ, พหุวิทยาการ)

4. คณะเทคนิคการแพทย์

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (การรับโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

5. คณะสาธารณสุขศาสตร์

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (การรับโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

6. คณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (การรับโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

7. คณะสัตวแพทยศาสตร์

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (การรับโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

8. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (การรับโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)

9. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (การรับโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

10. คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (การรับโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

การจัดสรรโควตา การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ฉบับเพิ่มเติม) #

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)

11. วิทยาเขตกาญจนบุรี

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (การรับโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

12. คณะศิลปศาสตร์

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (การรับโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

ใบรับรองคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ สาหรับเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ #

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

13. วิทยาลัยศาสนศึกษา

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (การรับโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

14. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (การรับโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

15. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (การรับโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

16. คณะเทคโนโลโยสารสนเทศและการสื่อสาร

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (การรับโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ศนูย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครราชสีมา

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ศนูย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ศนูย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ราชบุรี

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ศนูย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สวรรค์ประชารักษ์

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต