รอบที่ 2 : โควตา
สมัครออนไลน์ วันที่ 1 - 11 กุมภาพันธ์ 2562

รอบที่ 2 : โควตา

คณะที่เปิดรับ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (การรับโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (การรับโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (การรับโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

คณะวิทยาศาตร์

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (การรับโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ, พหุวิทยาการ)

คณะเทคนิคการแพทย์

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (การรับโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (การรับโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (การรับโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (การรับโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (การรับโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (การรับโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (การรับโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

การจัดสรรโควตา การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ฉบับเพิ่มเติม) #

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)

วิทยาเขตกาญจนบุรี

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (การรับโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

คณะศิลปศาสตร์

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (การรับโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

ใบรับรองคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ สาหรับเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ #

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

วิทยาลัยศาสนศึกษา

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (การรับโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (การรับโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (การรับโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

คณะเทคโนโลโยสารสนเทศและการสื่อสาร

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (การรับโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ศนูย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครราชสีมา

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ศนูย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ศนูย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ราชบุรี

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ศนูย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สวรรค์ประชารักษ์

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต