รอบที่ 1 : Portfolio

รอบที่ 1 : Portfolio

คณะที่เปิดรับ

1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณศาสตร์

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์)

2. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต # (22112018)

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์จุฬาภรณ์)

3. คณะทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

4. คณะวิทยาศาตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ 6 สาขาวิชา)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (โครงการทุน พสวท.รร.สามเสนวิทยาลัย)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาคณิตศาสตร์)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาพฤกษศาสตร์)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาฟิสิกส์) # (22112018)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (นานาชาติ)
Bachelor of Science Program in Bioinnovation (International Program, Multidisciplinary curriculum)
# (22112018)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (นานาชาติ)
Bachelor of Science Program in Biomedical Science (International Program)
# (22112018)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (นานาชาติ)
Bachelor of Science Program in Bioresources and Environmental Biology (International Program)
# (22112018)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (นานาชาติ)
Bachelor of Science Program in Materials Science and Nano Engineering (International Program, Multidisciplinary curriculum)
# (22112018)

5. คณะสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

6. คณะกายภาพบำบัด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด # (06122018)

7. คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต # (03122018)

8. คณะสัตวแพทยศาสตร์

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

9. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

10. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกฟุตบอล

11. คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

12. วิทยาเขตกาญจนบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร # (05112018)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์ # (05112018)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต # (05112018)

หลักสูตรวิทยาศาสรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ # (05112018)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต # (05112018)

13. คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ # (22112018)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย # (22112018)

14. วิทยาเขตนครสวรรค์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง

15. วิทยาเขตอำนาจเจริญ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคม และสิ่งแวดล้อม

16. คณะเทคโนโลโยสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)