#
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 2)

ชื่อส่วนงาน :

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
โทร. 02-576-6000

หลักสูตร :

แพทยศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

แพทยศาสตรบัณฑิต
รหัสสาขาวิชา 00602050101

จำนวนที่เปิดรับ :

2 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6 กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

2. แผนการศึกษา :

วิทย์-คณิต

อื่นๆ โปรดระบุ

1. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥ 3.50 หรือเทียบเท่า
2. มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร ≥ 3.00
3. มีคะแนนผลสอบ GAT ไม่น้อยกว่า 200 คะแนน
4. มีคะแนนผลสอบ PAT 1 ไม่น้อยกว่า 140 คะแนน
5. มีคะแนนผลสอบ PAT 2 ไม่น้อยกว่า 140 คะแนน

3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 250 บาท

4. ค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 1,000 บาท

5. ค่าตรวจร่างกาย จำนวนเงินประมาณ 1,800 บาท

6. คุณสมบัติเฉพาะ

  6.1 คุณสมบัติเบื้องต้น

   6.1.1 เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

   6.1.2 จะต้องศึกษาในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปีการศึกษา

  6.2 ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย

  6.3 ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรค ต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้

   6.3.1 ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (psychotic disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders) ชนิด antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

   6.3.2 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

   6.3.3 โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วยและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

   6.3.4 ความพิการทางร่างกายอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

   6.3.5 ความผิดปกติทางการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500 – 2,000 เฮิรตซ์สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคำพูด (speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

   6.3.6 ความผิดปกติในการเห็นภาพ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายของส่วนงานนั้นๆ เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยมีระดับการมองเห็นในตาข้างดีเมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้วแย่กว่า 6/12 หรือ 20/40

   6.3.7 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายที่ได้รับมอบหมาย เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

อนึ่ง สำหรับปัญหาสุขภาพหรือโรคในข้อ 6.3 เมื่อคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ พิจารณาตัดสินแล้ว ให้ถือว่าผลการพิจารณา เป็นที่สิ้นสุด

7. การให้ทุน

  7.1 มีทุนการศึกษา โดยผู้รับทุนจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กำหนด

สมัครออนไลน์ รอบ 2

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โทร. 02-576-6000


แนะนำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์


คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตอน 1

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตอน 2

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์