#
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 2)

ชื่อส่วนงาน :

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร. 02-201-1484

หลักสูตร :

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ชื่อโครงการย่อย :

โครงการเวชกิจฉุกเฉิน
รหัสสาขาวิชา 00602040101

จำนวนที่เปิดรับ :

17 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6 /ปวส. หลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน (หลักสูตร 2 ปี)

2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต / ใบประกาศหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน (หลักสูตร 2 ปี)

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥ 3.00

4. เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) : วิทย์ คณิต ไทย สังคม ≥ 3.00 ภาษาอังกฤษ ≥ 3.50

5. ค่าสอบสัมภาษณ์ 300 บาท

6. ค่าตรวจร่างกาย 1,500 บาท

7. คุณสมบัติเฉพาะ

  7.1 กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือผู้ที่จบหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน (หลักสูตร 2 ปี)

  7.2 ต้องไม่เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 ในสถาบันอุดมศึกษาใดๆ

  7.3 มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมายและมีบัตรประจําตัวประชาชนไทย

  7.4 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

  7.5 ต้องไม่เป็นผู้กระทําหรือร่วมกระทําทุจริตในการสอบในโรงเรียนหรือการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ

  7.6 ไม่เป็นผู้ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือกระทําความผิดต่างๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ

  7.7 ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน

  7.8 มีบุคลิกภาพดี ความสูง 150 เซนติเมตรขึ้นไป ค่าดัชนีมวลกาย (Body mass index : BMI) ระหว่าง 18-30

  7.9 ไม่เป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง

  7.10 ไม่มีโรคแขนขาอ่อนแรง

8. เอกสารอื่นๆ ที่ Upload ในระบบสมัคร Online

  8.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ สวมชุดนักเรียนสุภาพพื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล มีขนาดของใบหน้าประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล และความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB

  8.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของบัตร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  * ในกรณีที่ชื่อ หรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดงผล การเรียน (ปพ.1)ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลบนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB โดยสแกนเป็นไฟล์เดียวกันกับบัตรประจำตัวประชาชน

  8.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB

  8.4 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่โรงเรียนออกให้พร้อมมีตราประทับของโรงเรียน บนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg (กรณีมี 2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  * กรณีได้ผลการเรียนไม่ครบ 6 ภาคให้ใช้ 5 ภาค

สมัครออนไลน์ รอบ 2

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร. 02-201-1484


แนะนำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี


คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี@มหิดล ตอน 1

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี@มหิดล ตอน 2