#
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 2)

ชื่อส่วนงาน :

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร. 02-201-2010

หลักสูตร :

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

พยาบาลศาสตร์

ชื่อโครงการย่อย :

โครงการพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
รหัสสาขาวิชา 00602020101

จำนวนที่เปิดรับ :

30 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6

2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต

วิทย์-คณิต

อื่นๆ โปรดระบุ

หรือ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้
1. วิทยาศาสตร์ ไม่ ≥ 22 หน่วยกิต
2. คณิตศาสตร์ ≥ 12 หน่วยกิต
3. ภาษาต่างประเทศ ≥ 9 หน่วยกิต
(จํานวนหน่วยกิตนับถึงวันที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
หมายเหตุ
- สําหรับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศจะต้องนําหลักสูตรและ/หรือสําเนาใบเทียบวุฒิการศึกษาจากโรงเรียน และ/หรือสํานักวิชาการ สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แนบเป็นเอกสารประกอบการสมัครด้วย
- สำหรับนักเรียนสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศจะต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการรับบุคคลเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและทปอ.

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : 2.75

4. เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) : ไม่กำหนด

5. จำนวนวิชาที่สอบข้อเขียน 9 วิชาสามัญ

เคมี

ฟิสิกส์

ชีววิทยา

คณิต 1

อังกฤษ

ไทย

สังคม

6. เกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ : คะแนนแต่ละวิชา และคะแนนรวม ไม่ต่ำกว่า ( % )

เคมี

ฟิสิกส์

ชีววิทยา

คณิต 1

อังกฤษ

ไทย

สังคม

เกณฑ์รวม

-

-

-

-

≥25

-

-

7 วิชา ≥30

7. สอบสัมภาษณ์

สัมภาษณ์

วิชาเฉพาะฯ

การสอบสัมภาษณ์ คะแนนรวมต้องไม่น้อยกว่า 70%

การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ คะแนนมาตรฐาน T เฉลี่ย ที่นำมาพิจารณาต้องไม่น้อยกว่า 45

ค่าทดสอบวิชาเฉพาะของส่วนงาน 70 บาท ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าตรวจร่างกาย ประมาณ 1,600 บาท ต้องตรวจร่างกายกับโรงพยาบาลรามาธิบดีเท่านั้น

8. คุณสมบัติเฉพาะ

  8.1 รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ภายหลังจบการศึกษาต้องทํางานที่ สถาบันการแพทยจักรีนฤบดินทร (รามา-บางพลี)

  8.2 มีสัญชาติไทยและคุณสมบัติครบถ้วน ที่สามารถทำสัญญากับมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าปฏิบัติชดใช้ทุนหลังสำเร็จการศึกษาได้

  8.3 น้ำหนักไม่ควรน้อยกว่า 40 กิโลกรัม และไม่ควรมากกว่า 70 กิโลกรัม ความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร ทั้งนี้หากไม่อยู่ในเกณฑ์ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์

  8.4 ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อ การศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/วิชาชีพการพยาบาล ดังต่อไปนี้

   1) มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายตอตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (Psychotic Disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic Disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial Personality Disorders หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/วิชาชีพการพยาบาล

   2) เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วยหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/วิชาชีพการพยาบาล

   3) เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/วิชาชีพการพยาบาล

   4) มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/วิชาชีพการพยาบาล

   5) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

    5.1) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว

    5.2) ระดับการมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40

   6) มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคําพูด (Speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss)

   7) โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจรางกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/วิชาชีพการพยาบาล ทั้งนี้ อาจมีการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค หรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกรณีตรวจเพิ่มเติมได้

  รายละเอียดของโรคหรืออาการผิดปกติ ตลอดจนระดับความรุนแรงและการดําเนินโรค/อาการอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือเป็นอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และวิธีการตรวจวินิจฉัย และเกณฑ์ในการพิจารณาจะกําหนดโดยผู้เชี่ยวชาญขององค์กรวิชาชีพ ซึ่งผู้สมัครสามารถขอรับข้อมูลได้จากสอท.

  หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 8.1 – 8.4 ข้อใดข้อหนึ่ง หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้และการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลแม้ว่าจะได้รับการส่งชื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็ตาม

  คุณสมบัติอื่นๆ อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/วิชาชีพการพยาบาล ที่มิได้ระบุไว้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกของแต่ละหลักสูตร การคัดเลือกของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

9. เอกสารอื่นๆ ที่ Upload ในระบบสมัคร Online

  9.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ สวมชุดนักเรียนสุภาพพื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล มีขนาดของใบหน้าประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล และความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB

  9.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของบัตร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  * ในกรณีที่ชื่อ หรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดงผล การเรียน (ปพ.1)ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลบนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB โดยสแกนเป็นไฟล์เดียวกันกับบัตรประจำตัวประชาชน

  9.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB

  9.4 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่โรงเรียนออกให้พร้อมมีตราประทับของโรงเรียน บนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg (กรณีมี 2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  * กรณีได้ผลการเรียนไม่ครบ 6 ภาคให้ใช้ 5 ภาค

10. ผู้มีสิทธิ์สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามที่ สอท. กําหนดในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและมีคุณสมบัติทั่วไปที่มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

  10.1 มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย และมีบัตรประจําตัวประชาชนไทย

  10.2 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

  10.3 ไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาตามระบบ TCAS หรือโครงการอื่นๆของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ได้คัดเลือกสําหรับปีการศึกษา 2562 ไว้แล้ว เว้นแต่จะสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาดังกล่าวเสียก่อน

  10.4 ไม่เป็นผู้กระทําหรือร่วมกระทําทุจริตในการสอบในโรงเรียนหรือการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาในระดับต่าง ๆ

  10.5 ไม่เป็นผู้ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือกระทําความผิดต่างๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ

  10.6 ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

  10.7 เป็นผู้มีผู้รับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้จนจบหลักสูตร

  10.8 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยมหิดลได้ว่าจะตั้งใจ เล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีอยู่แล้ว และ/หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

การประกาศผลการคัดเลือก

  มหาวิทยาลัยจะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกโดยพิจารณาจาก

  1 ต้องผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่า 70%

  2 ต้องผ่านเกณฑ์การสอบความถนัดทางวิชาชีพคะแนนมาตรฐาน T เฉลี่ย ต้องไม่น้อยกว่า 45

  3 นำคะแนนผู้ผ่านเกณฑ์ในข้อ 1 และ 2 มาเรียงตามลำดับ โดยคิดจากคะแนนรวมข้อเขียน (น้ำหนัก 70%) และความถนัดทางวิชาชีพ (น้ำหนัก 30%)

  หมายเหตุ ผลการตรวจร่างกายมีอายุ 6 เดือน

สมัครออนไลน์ รอบ 2

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร. 02-201-2010


แนะนำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี


คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี@มหิดล ตอน 1

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี@มหิดล ตอน 2