#
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 2)

ชื่อส่วนงาน :

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร. 02-201-1289

หลักสูตร :

แพทยศาสตรบัณฑิต

ชื่อโครงการย่อย :

โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์
รหัสสาขาวิชา 00602010101

จำนวนที่เปิดรับ :

1 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6

2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : 3.50 ขึ้นไป

4. เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) วิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ และอังกฤษ ≥ 3.50 หรือ วิชาเคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า A

5. จำนวนวิชาที่สอบข้อเขียน 9 วิชาสามัญ

เคมี

ฟิสิกส์

ชีววิทยา

คณิต 1

อังกฤษ

ไทย

สังคม

6. จำนวนวิชาสามัญที่สอบ และเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบ

เคมี

ฟิสิกส์

ชีววิทยา

คณิต 1

อังกฤษ

ไทย

สังคม

≥35

≥35

≥35

≥35

≥35

≥30

≥30

  6.1 หรือ คะแนน SAT II วิชา Biology, Chemistry, Mathematics และ Physics ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน

  6.2 หรือ IB วิชา Biology, Chemistry, Physics ใน group IV หรือ Mathematics ใน group V ไม่ต่ำกว่า 6

7. ใช้ผลการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 01 = ภาษาไทย 02 = สังคมศึกษา 03 = ภาษาอังกฤษ 04 = คณิตศาสตร์ 05 = วิทยาศาสตร์ และเกณฑ์ขั้นต่ำ 5 กลุ่มสาระฯ ≥ 60%

8. เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีคุณสมบัติครบถ้วน ที่ก่อนเข้าศึกษาต้องสามารถทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือ สัญญาปลายเปิดกับรัฐบาลที่กำหนด ให้ผู้รับทุนต้องปฏิบัติงานในส่วนราชการ หรือ หน่วยงานต่างๆ ของรัฐหลังสำเร็จการศึกษาเป็นระยะเวลา 3 ปี ตามระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนด บาท

9. ไม่มีค่าสอบสัมภาษณ์ (สอบสัมภาษณ์แบบ Multiple Mini – Interview (MMI)

10. ค่าตรวจร่างกาย 1,500 บาท

11. คุณสมบัติเฉพาะ

  11.1 ผลงานวิจัย / โครงการวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยผู้สมัครต้องเป็นชื่อแรกในผลงานชิ้นนั้น และ ผลงานชิ้นนั้นได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ นานาชาติ หรือได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือ มีโครงงานวิทยาศาสตร์ อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้นำเสนอหลักในเวทีระดับนานาชาติ ทั้งนี้หากผู้สมัครมีผลงานร่วมกันไม่ได้มีชื่อใดชื่อหนึ่งเป็นชื่อแรก ขอให้ได้รับความยินยอมจากผู้ร่วมวิจัย/โครงการ/โครงงาน ก่อนนำผลงานมาสมัคร

  11.2 ผ่านการสอบภาษาอังกฤษ

   11.2.1 MU GRAD Test ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 80 หรือ

   11.2.2 IELTS (Academic Module) ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 6.0 หรืออ

   11.2.3 TOEFL IBT (Internet Based) ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 79 หรือ

   11.2.4 TOEFL – ITP ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 550 หรือ

   11.2.5 TOEFL CBT ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 213

  11.3 ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรค ต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามประกาศ กสพท.ฉบับ พ.ศ. 2559 เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

12. เอกสารอื่นๆ ที่ Upload ในระบบสมัคร Online

  12.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ สวมชุดนักเรียนสุภาพพื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล มีขนาดของใบหน้าประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล และความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB

  12.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของบัตร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  * ในกรณีที่ชื่อ หรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดงผล การเรียน (ปพ.1)ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลบนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB โดยสแกนเป็นไฟล์เดียวกันกับบัตรประจำตัวประชาชน

  12.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB

  12.4 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่โรงเรียนออกให้พร้อมมีตราประทับของโรงเรียน บนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg (กรณีมี 2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  * กรณีได้ผลการเรียนไม่ครบ 6 ภาคให้ใช้ 5 ภาค

  12.5 หลักฐานการเผยแพร่งานวิจัย/หลักฐานการนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์

  12.6 Portfolio ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน

   ส่วนที่ 1 Research Skills (ทักษะการวิจัย)

   ส่วนที่ 2 Presentation Skills (ทักษะการนำเสนอ)

   ส่วนที่ 3 Information Literacy (ทักษะการใช้ข้อมูล)

   ส่วนที่ 4 กิจกรรมจิตอาสา / บำเพ็ญประโยชน์

  12.7 บทความภาษาไทย 1 บทความ ความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4 บรรยายเรื่องราวของตนเองว่า เหตุใดสนใจอยากเป็นอาจารย์แพทย์นักวิจัย เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์

13. การให้ทุน

นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปีแรกที่เข้าศึกษา และมีสิทธิได้รับการบรรจุให้ทำงานในส่วนงานต้นสังกัดหรือส่วนงานอื่นในหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อสำเร็จการศึกษา

เงื่อนไขการศึกษาและการใช้ทุนในโครงการ

เงื่อนไขการใช้ทุน : นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว บรรจุเป็นอาจารย์นักวิจัยในคณะ หรือส่วนงานต้นสังกัด ซึ่งจะให้คณะที่รับนักศึกษาเข้าเรียนได้สิทธิในการพิจารณารับนักศึกษามาบรรจุเป็นบุคลากรก่อน และถือว่าสัญญาเป็นอันสิ้นสุด

ทั้งนี้ผู้รับทุนสามารถเข้าทำงานในตำแหน่งว่างในมหาวิทยาลัย แต่ถ้าไม่มีตำแหน่งว่างในมหาวิทยาลัย ให้เข้าทำงานในหน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานของรัฐ

หากไม่สามารถเข้าทำงานในมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ / รัฐวิสาหกิจ ผู้ให้ทุนจะพิจารณาการคืนเงินทุนและเบี้ยปรับอีกจำนวนหนึ่งเท่ากับผู้รับทุนแล้วแต่กรณี

หมายเหตุ กรณีการรับบุคคลเข้าศึกษาในโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ไม่ครบตามที่กำหนด คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนจำนวนไปรับนักศึกษาเพิ่มในโครงการรับตรงผ่าน กสพท

สมัครออนไลน์ รอบ 2

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร. 02-201-1289
e-mail : orapan.cha@mahidol.ac.th


แนะนำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี


คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี@มหิดล ตอน 1

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี@มหิดล ตอน 2