#
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

*** คลิกสมัคร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รอบ 1


ชื่อส่วนงาน :

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร. 02-201-1289

หลักสูตร :

แพทยศาสตรบัณฑิต

รหัสสาขาวิชา 00602010101

จำนวนที่เปิดรับ :

25 คน

1. วุฒิการศึกษา

ม.6

เทียบเท่า ม.6

ปวส.

ปวช.

อื่นๆ โปรดระบุ

-

-

เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ในระบบโรงเรียนปกติ หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในระบบนานาชาติ ทั้งในและต่างประเทศ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประกาศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป และได้รับการเทียบความรู้ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ที่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562

2. แผนการศึกษา วิทย์ – คณิต

  2.1 คุณสมบัติด้านผลการศึกษา / ผลการสอบ เพียงข้อใด ข้อหนึ่ง

   2.1.1 มีผลการศึกษาที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ยตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงวันที่สมัคร ≥ 3.50 และมีคะแนนรายวิชาเฉลี่ยในชั้นมัธยมปลาย มากกว่าหรือเท่ากับ 3.5 ใน 3 รายวิชา ได้แก่ (ก) ชีววิทยา (ข) เคมี และ (ค) คณิตศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์
   หรือ

   2.1.2 มีผลการสอบระดับ A level ทั้ง 3 รายวิชา ได้แก่ (ก) Biology (ข) Chemistry และ (ค) Mathematics หรือ Physics แต่ละวิชา ≥ A
   หรือ

   2.1.3 มีผลการสอบ SAT II ทั้ง 3 รายวิชา (ก) Biology: Molecular (ข) Chemistry และ (ค) Math level 2 หรือ Physics แต่ละวิชา ≥ 700 คะแนน
   หรือ

   2.1.4มีผลการสอบ International Baccalaureate (IB) Higher Level (ก) Biology (ข) Chemistry และ (ค) Physics โดยมี 2 รายวิชา ที่มีคะแนนแต่ละรายวิชา ≥ 6 ร่วมกับ Mathematics - Standard level (not included Mathematics Studies) ≥6 หรือ Mathematics-Higher level ≥5

  2.2 คุณสมบัติเฉพาะ

   2.2.1 Portfolio เป็นส่วนสำคัญในการพิจารณาเรียกผู้สมัครมาสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 5 ส่วน (พิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ดังนี้

   (ก) Personal statement โดยมีความยาวไม่เกิน 5,300 ตัวอักษร รวมช่องว่าง (characters including spaces) ที่อย่างน้อยควรอธิบาย

    • เหตุผลที่สมัครเรียนแพทย์

    • แรงจูงใจในการอยากเรียนแพทย์

    • จุดมุ่งหมายในชีวิต

   (ข) กิจกรรม/ผลงานพร้อมรายละเอียดโดยสังเขป โดยมีความยาวไม่เกิน 700 ตัวอักษร รวมช่องว่าง (characters including spaces) ไม่เกิน 15 กิจกรรรม/ผลงาน

   (ค) เลือกกิจกรรม/ผลงานในข้อ (ข) มา 3 เรื่อง โดยมีความยาวไม่เกิน 1,325 ตัวอักษร รวมช่องว่าง (characters including spaces) ที่ผู้สมัครคิดว่ามีคุณค่า หรือ มีความหมายมากที่สุด พร้อมอธิบายรายละเอียดและเหตุผลที่เลือก

   (ง) หลักฐานของกิจกรรม/ผลงานต่างๆ (สแกนและแนบเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือเป็น

   (จ) แจ้งชื่อ นามสกุล และ e-mail address ของครูประจำชั้น หรือ ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือ อาจารย์ที่ปรึกษาจำนวนอย่างน้อย 1 ท่าน ในระบบรับสมัคร และคณะฯ จะส่งอีเมล์ไปยังอาจารย์ท่านนั้นเพื่อกรอกเอกสารเขียนแนะนำผู้สมัครว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็น แพทย์เพราะอะไร ในระบบออนไลน์โดยตรง (ขอให้ผู้สมัครติดต่อและแจ้งอาจารย์ท่าน นั้นให้ทราบล่วงหน้าว่า อาจารย์ต้องส่งเอกสารระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561)

   2.2.2 มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL แบบ IBT (Internet based test) ≥ 80 คะแนน หรือ ผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS (Academic modules) ≥ 6.5 ซึ่งสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่คณะฯ ปิดรับสมัคร

   2.2.3 มีผลการสอบ Biomedical Admission Test (BMAT) ของการสอบในปี พ.ศ. 2560 -พ.ศ. 2561 ที่มีผลคะแนนขั้นต่ำรวมทั้ง 3 sessions ≥ 12.0 และ session 3 (Quality of written English) ≥ C

3. เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีคุณสมบัติครบถ้วน ที่ก่อนเข้าศึกษาต้องสามารถทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือ สัญญาปลายเปิดกับรัฐบาลที่กำหนด ให้ผู้รับทุนต้องปฏิบัติงานในส่วนราชการ หรือ หน่วยงานต่างๆ ของรัฐหลังสำเร็จการศึกษาเป็นระยะเวลา 3 ปี ตามระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนด

4. ค่าสอบสัมภาษณ์ - บาท (สอบสัมภาษณ์แบบ Multiple Mini – Interview (MMI))

5. ค่าตรวจร่างกาย 1,500 บาท

  ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามประกาศ กสพท.ฉบับ พ.ศ. 2559 เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

หมายเหตุ กรณีการรับบุคคลเข้าศึกษาใน รอบที่ 1 ไม่ครบตามที่กำหนด คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนจำนวนไปรับนักศึกษาเพิ่มในโครงการรับตรงร่วมกัน กสพท


แนะนำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี


คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี@มหิดล ตอน 1

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี@มหิดล ตอน 2