#
คณะสาธารณสุขศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 2)

ชื่อส่วนงาน :

คณะสาธารณสุขศาสตร์
โทร. 02-640-9850, 02-354-8543-49 ต่อ 3702

หลักสูตร :

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

สาธารณสุขศาสตร์
รหัสสาขาวิชา 00607010101

โครงการย่อย :

โครงการนักเรียนที่มีภูมิลำเนาเกิดและหรือเรียนในโรงเรียนในเขตจังหวัดที่กำหนด 16 จังหวัด

จำนวนที่เปิดรับ :

35 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูคร (GPAX) : ≥3.00

4. เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA)

วิทย์

คณิต

อังกฤษ

≥ 3.00

≥ 3.00

≥ 3.00

5. เกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ : คะแนนแต่ละวิชา และคะแนนรวม ไม่ต่ำกว่า ( % )

คณิต 1

ฟิสิกส์

เคมี

ชีววิทยา

อังกฤษ

ไทย

สังคม

เกณฑ์รวม

≥30

7 วิชา ≥30

6. ค่าสอบสัมภาษณ์ 300 บาท/ ส่งผลการตรวจร่างกาย

7. คุณสมบัติเฉพาะ

  รับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาเกิด และ หรือศึกษาอยู่ในเขตจังหวัดใกล้เคียงที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ นครราชสีมา กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร

8. เอกสารอื่นๆ ที่ Upload ในระบบสมัคร Online

  8.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ สวมชุดนักเรียนสุภาพ พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล มีขนาดของใบหน้าประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล และความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB

  8.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของบัตร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  * ในกรณีที่ชื่อ หรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลบนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB โดยสแกนเป็นไฟล์เดียวกันกับบัตรประจำตัวประชาชน

  8.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB

  8.4 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่โรงเรียนออกให้พร้อมมีตราประทับของโรงเรียน บนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg (กรณีมี 2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  * กรณีได้ผลการเรียนไม่ครบ 6 ภาคให้ใช้ 5 ภาค

สมัครออนไลน์ รอบ 2

คณะสาธารณสุขศาสตร์ โทร. 02-640-9850, 02-354-8543, 02-354-8544, 02-354-8545, 02-354-8546, 02-354-8547, 02-354-8548, 02-354-8549 ต่อ 3702
e-mail : vilai.klu@mahodol.ac.th


แนะนำคณะสาธารณสุขศาสตร์