#
คณะพยาบาลศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 2)

ชื่อส่วนงาน :

คณะพยาบาลศาสตร์
โทร. 02-441-5333 ต่อ 2122,2123

หลักสูตร :

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

ชื่อโครงการย่อย :

พยาบาลวิชาชีพเพื่อคณะเวชศาสตร์เขตรร้อน

จำนวนที่เปิดรับ :

5 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6

2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥ 2.75

4. จำนวนวิชา และเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ ( % )

เคมี

ฟิสิกส์

ชีววิทยา

คณิต 1

อังกฤษ

ไทย

สังคม

คะแนนรวม

20

20

20

20

25

20

20

รวม 7 วิชาไม่ต่ำกว่า 30

5. GAT และ PAT2 ไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ แต่ต้องมีผลมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

6. ค่าสอบสัมภาษณ์ 250 บาท
รายละเอียดการชำระ/การตรวจร่างกายจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

7. ค่าตรวจร่างกาย 450 บาท
รายละเอียดการชำระ/การตรวจร่างกายจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

8. คุณสมบัติเฉพาะ

  8.1 ไม่เป็นตาบอดสี

  8.2 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

  8.3 ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

9. เอกสารอื่นๆ ที่ Upload ในระบบสมัคร Online

  9.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ สวมชุดนักเรียนสุภาพ พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล มีขนาดของใบหน้าประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล และความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB

  9.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของบัตร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  * ในกรณีที่ชื่อ หรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลบนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB โดยสแกนเป็นไฟล์เดียวกันกับบัตรประจำตัวประชาชน

  9.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB

  9.4 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่โรงเรียนออกให้พร้อมมีตราประทับของโรงเรียน บนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg (กรณีมี 2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  * กรณีได้ผลการเรียนไม่ครบ 6 ภาคให้ใช้ 5 ภาค

10. การให้ทุน /การชดใช้ทุน

  10.1 ให้ทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 50,000 บาท

  10.2 ภายหลังจากสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นเวลาติดต่อกัน อย่างน้อย 3 ปี

สมัครออนไลน์ รอบ 2

คณะพยาบาลศาสตร์
โทร. 02-441-5333 ต่อ 2122,2123


แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์@มหิดล ตอน 1

คณะพยาบาลศาสตร์@มหิดล ตอน 2