#
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 2)

ชื่อส่วนงาน :

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
โทร. 086-445-6406

หลักสูตร :

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

เกษตรกรปราชญ์เปรื่อง

ชื่อโครงการย่อย :

โครงการรับนักศึกษาโควตา
รหัสสาขาวิชา 00615040101

จำนวนที่เปิดรับ :

5 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6 / ปวช. หรือกำลังศึกษา

2. แผนการศึกษา : ทุกแผนการศึกษา

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥ 2.00

4. ค่าสอบสัมภาษณ์ 200 บาท สัมภาษณ์เป็นภาษาไทย

5. คุณสมบัติเฉพาะ

  7.1 5.1 ลูกหลานเกษตรกรหรือลูกหลานผู้ที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป

   5.1.1 ม.6 แผนวิทย์-คณิต จบปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป

   5.1.2 เทียบเท่า ม.6 ทุกแผนการเรียน จบปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป

   5.1.3 ปวช. ทุกสาขา จบปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป

6. เอกสารที่ต้อง Upload ในระบบสมัคร Online

  6.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ สวมชุดนักเรียนสุภาพพื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล มีขนาดของใบหน้าประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล และความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB

  6.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของบัตร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  * ในกรณีที่ชื่อ หรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลบนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB โดยสแกนเป็นไฟล์เดียวกันกับบัตรประจำตัวประชาชน

  6.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB

  6.4 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่โรงเรียนออกให้พร้อมมีตราประทับของโรงเรียน บนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg (กรณีมี 2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  * กรณีได้ผลการเรียนไม่ครบ 6 ภาคให้ใช้ 5 ภาค

  6.5 ผลงานการดำเนินโครงการ/โครงงาน/งานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์หรือเกษตรศาสตร์ หรือ

  6.6 หลักฐานหรือรูปถ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเกษตรทั้งประสบการณ์ส่วนตัวและครอบครัว หรือ

  6.7 ใบรับรองการประกอบอาชีพเกษตรกรรมจากหน่วยงานของรัฐ หรือใบขึ้นทะเบียนเกษตรกร ซึ่งขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ (ของผู้ปกครอง)

สมัครออนไลน์ รอบ 2

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
โทร. 086-445-6406


แนะนำวิทยาเขตนครสวรรค์


วิทยาเขตนครสวรรค์@มหิดล ตอน 1

วิทยาเขตนครสวรรค์@มหิดล ตอน 2