#
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 2)

ชื่อส่วนงาน :

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
โทร. 086-445-6406

หลักสูตร :

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม

ชื่อโครงการย่อย :

โครงการรับนักศึกษาโควตา
รหัสสาขาวิชา 00615030101

จำนวนที่เปิดรับ :

10 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6 / ปวช. หรือกำลังศึกษา

2. แผนการศึกษา : ทุกแผนการศึกษา

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥ 2.50

4. เกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ : คะแนนแต่ละวิชา และคะแนนรวม ไม่ต่ำกว่า ( % )

  4.1 GAT : 20%

5. ค่าสอบสัมภาษณ์ 200 บาท สัมภาษณ์เป็นภาษาไทย

6. ค่าตรวจร่างกาย 400 บาท

7. คุณสมบัติเฉพาะ

  7.1 เป็นนักเรียนที่เรียนจบหรือกำลังศึกษาจากโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ ตาก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ อุทัยธานี ชัยนาท และนครปฐม

  7.2 หรือ นักเรียนหรือผู้ปกครองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของจังหวัดนครสวรรค์ ตาก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ อุทัยธานี ชัยนาท และนครปฐม

8. เอกสารที่ต้อง Upload ในระบบสมัคร Online

  8.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ สวมชุดนักเรียนสุภาพพื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล มีขนาดของใบหน้าประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล และความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB

  8.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของบัตร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  * ในกรณีที่ชื่อ หรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลบนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB โดยสแกนเป็นไฟล์เดียวกันกับบัตรประจำตัวประชาชน

  8.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB

  8.4 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่โรงเรียนออกให้พร้อมมีตราประทับของโรงเรียน บนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg (กรณีมี 2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  * กรณีได้ผลการเรียนไม่ครบ 6 ภาคให้ใช้ 5 ภาค

  8.5 สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครอง บนกระดาษขนาด A4 บิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครอง ลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุล รับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล.pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB

สมัครออนไลน์ รอบ 2

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
โทร. 086-445-6406


แนะนำวิทยาเขตนครสวรรค์


วิทยาเขตนครสวรรค์@มหิดล ตอน 1

วิทยาเขตนครสวรรค์@มหิดล ตอน 2

ศศ.บ. สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม