#
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 2)

ชื่อส่วนงาน :

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
โทร. 086-445-6406

หลักสูตร :

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

ชื่อโครงการย่อย :

โครงการรับนักศึกษาโควตา
รหัสสาขาวิชา 00615020101

จำนวนที่เปิดรับ :

20 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6

2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥ 2.75

4. จำนวนวิชาที่สอบข้อเขียน 9 วิชาสามัญ

เคมี

ฟิสิกส์

ชีววิทยา

คณิต 1

อังกฤษ

ไทย

สังคม

5. เกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ : คะแนนรวม ไม่ต่ำกว่า 20%

6. ค่าสอบสัมภาษณ์ 200 บาท

7. ให้ผู้สมัครตรวจร่างกายโรคทั่วไปที่โรงพยาบาลของรัฐ และนำมาในวันสอบสัมภาษณ์

8. คุณสมบัติเฉพาะ

  8.1 น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร

  8.2 ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคทางร่างกายและทางจิตที่จะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการศึกษา

  8.3 เป็นผู้ที่ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 4-6 ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 3 ปี ของโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 2 จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งใน 5 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ และเป็นผู้ที่ศึกษาในเขตพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 3 จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งใน 5 จังหวัดได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท กำแพงเพชร พิจิตร และนครสวรรค์ หรือบิดา หรือมารดา มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งในเขตพื้นที่ 10 จังหวัดข้างต้นไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน โดยนับย้อนหลังจากวันสมัคร

  8.4 ต้องเป็นผู้มีรายชื่อตามที่โรงพยาบาลต้นสังกัดแจ้งการอุดหนุนทุนการศึกษา ผู้ที่ไม่มีรายชื่อจากโรงพยาบาลต้นสังกัดจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ติดต่อขอรับทุนได้ที่โรงพยาบาลในจังหวัดที่ใช้สิทธิ์ในการสมัครเข้าศึกษา โดยติดต่อที่กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

  8.5 ต้องมีเจตคติที่ดี และมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมแก่ประชากรในท้องถิ่นสามารถทำสัญญากับมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนได้ ณ โรงพยาบาลที่ได้รับทุน

9. เอกสารที่ต้อง Upload ในระบบสมัคร Online

  9.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ สวมชุดนักเรียนสุภาพพื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล มีขนาดของใบหน้าประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล และความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB

  9.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของบัตร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB (รายละเอียดตามข้อ 8.3)
  * ในกรณีที่ชื่อ หรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลบนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB โดยสแกนเป็นไฟล์เดียวกันกับบัตรประจำตัวประชาชน

  9.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB

  9.4 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่โรงเรียนออกให้พร้อมมีตราประทับของโรงเรียน บนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg (กรณีมี 2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  * กรณีได้ผลการเรียนไม่ครบ 6 ภาคให้ใช้ 5 ภาค (มีเกรดเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 2.75)

  9.5 สำเนาใบแสดงผลคะแนนสอบรวม 7 วิชาของ สทศ. ≥20%

10. การให้ทุน

  10.1 เงื่อนไขในการรับทุนการศึกษาผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชร สมัครขอรับทุนด้วยตนเองที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร

  10.2 เงื่อนไขในการรับทุนการศึกษาผู้สมัครที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ สมัครขอรับทุนด้วยตนเองที่ศูนย์การแพทย์ มหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์

สมัครออนไลน์ รอบ 2

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
โทร. 086-445-6406


แนะนำวิทยาเขตนครสวรรค์


วิทยาเขตนครสวรรค์@มหิดล ตอน 1

วิทยาเขตนครสวรรค์@มหิดล ตอน 2