#
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 2)

ชื่อส่วนงาน :

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
โทร. 086-445-6406

หลักสูตร :

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

สาธารณสุขชุมชน

ชื่อโครงการย่อย :

โครงการรับนักศึกษาโควตา
รหัสสาขาวิชา 00615010101

จำนวนที่เปิดรับ :

30 คน

1. วุฒิการศึกษา :

  1.1 ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6

  1.2 วุฒิอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรทางสาธารณสุข

2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต

* ทั้งนี้กรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ม. 6 (การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) ต้องเรียนแผนการศึกษา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥ 2.00

4. เกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ : คะแนนแต่ละวิชา และคะแนนรวม ไม่ต่ำกว่า ( % )

  4.1 GAT : 20%

  4.2 PAT2 : 20%

5. ค่าสอบสัมภาษณ์ 200 บาท สัมภาษณ์เป็นภาษาไทย

6. ให้ผู้สมัครตรวจร่างกายโรคทั่วไปและนำใบรับรองแพทย์มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

7. คุณสมบัติเฉพาะ

  7.1 เป็นนักเรียนในเขตพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร และเพชรบูรณ์ โดยมีหลักฐานการมีภูมิลำเนาในพื้นที่ 7 จังหวัด อย่างน้อย 3 ปี (พิจารณาจากทะเบียนบ้าน)

8. เอกสารที่ต้อง Upload ในระบบสมัคร Online

  8.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ สวมชุดนักเรียนสุภาพพื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล มีขนาดของใบหน้าประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล และความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB

  8.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของบัตร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  * ในกรณีที่ชื่อ หรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลบนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB โดยสแกนเป็นไฟล์เดียวกันกับบัตรประจำตัวประชาชน

  8.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB

  8.4 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่โรงเรียนออกให้พร้อมมีตราประทับของโรงเรียน บนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg (กรณีมี 2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  * กรณีได้ผลการเรียนไม่ครบ 6 ภาคให้ใช้ 5 ภาค (มีเกรดเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 2.00)

  8.5 เรียงความการสัมภาษณ์เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่/ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 1 หน้ากระดาษ A4.

  8.6 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

  8.7 ใบแสดงผลการสอบ GAT (มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20)

  8.8 ใบแสดงผลการสอบ PAT2 (มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20)

สมัครออนไลน์ รอบ 2

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
โทร. 086-445-6406


แนะนำวิทยาเขตนครสวรรค์


วิทยาเขตนครสวรรค์@มหิดล ตอน 1

วิทยาเขตนครสวรรค์@มหิดล ตอน 2