#
คณะเทคนิคการแพทย์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 2)

ชื่อส่วนงาน :

คณะเทคนิคการแพทย์
โทร. 02-441-4371 ต่อ 2843

หลักสูตร :

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

เทคนิคการแพทย์
รหัสสาขาวิชา 606010101

จำนวนที่เปิดรับ :

20 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6

2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥3.00

4. จำนวนวิชาที่สอบข้อเขียน 9 วิชาสามัญ

เคมี

ฟิสิกส์

ชีววิทยา

คณิต 1

อังกฤษ

ไทย

สังคม

5. เกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ : คะแนนแต่ละวิชา และคะแนนรวม ไม่ต่ำกว่า ( % )

เคมี

ชีววิทยา

อังกฤษ

≥35%

≥35%

≥35%

6. ใช้ PAT 2 ประกอบการสอบสัมภาษณ์ แต่ไม่ได้ใช้ในการคัดเลือก และผลการสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) เช่น TOFEL ประกอบการสอบสัมภาษณ์

7. ค่าสอบสัมภาษณ์ 100 บาท

8. ค่าตรวจร่างกาย 600 บาท

9. คุณสมบัติเฉพาะ

  9.1 ไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยผ่านการตรวจ FARNSWORTH D 15 hue test ซึ่งผลตรวจจะต้องไม่มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น ที่ถือว่าเป็นตาบอดสีขั้นรุนแรงตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

  9.2 เป็นนักเรียนที่ผ่านรอบคัดเลือกจากโครงการพัฒนา และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) หรือ สอบผ่านรอบคัดเลือกจากโครงการ สอวน.

  9.3 หรือเป็นนักเรียนที่สอบผ่านและเข้าโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สวทช.)

  9.4 หรือเป็นผู้สอบผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1-50 ในรอบสุดท้ายของการแข่งขันระดับประเทศของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ระดับมัธยมตอนปลาย สาขาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือคณิตศาสตร์ โดยผู้สมัครต้องผ่านการแข่งขันระดับประเทศ กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.ปลาย ณ ปีที่แข่งขัน

  9.5 หรือเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ รอบที่ 1 ที่จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (โครงการโอลิมปิก สสวท.) สาขาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือคณิตศาสตร์

  9.6 หรือเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมค่ายต้นกล้าส่องแสงของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

10. เอกสารอื่นๆ ที่ Upload ในระบบสมัคร Online

  10.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ สวมชุดนักเรียนสุภาพ พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล มีขนาดของใบหน้าประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล และความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB

  10.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของบัตร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  * ในกรณีที่ชื่อ หรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลบนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB โดยสแกนเป็นไฟล์เดียวกันกับบัตรประจำตัวประชาชน

  10.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB

  10.4 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่โรงเรียนออกให้พร้อมมีตราประทับของโรงเรียน บนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg (กรณีมี 2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  * กรณีได้ผลการเรียนไม่ครบ 6 ภาคให้ใช้ 5 ภาค

  10.5 ใบประกาศนียบัตร/ใบรับรองการสอบผ่านจากโครงการที่กำหนด

  10.6 หนังสือรับรองจากมูลนิธิ สอวน. โดยระบุสาขาและลำดับที่ได้รับรางวัล

สมัครออนไลน์ รอบ 2

คณะเทคนิคการแพทย์
โทร. 02-441-4371 ต่อ 2843


แนะนำคณะเทคนิคการแพทย์