#
วิทยาเขตกาญจนบุรี
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ชื่อส่วนงาน :

วิทยาเขตกาญจนบุรี
โทร. 034-585-058-65 ต่อ 2206, 086 377 9947

หลักสูตร :

บัญชีบัณฑิต

รหัสวิชา : 00614070101

จำนวนที่เปิดรับ :

10 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6

2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥ 3.80

4. เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ : กลุ่มฯ คณิตศาสตร์ ≥ 3.50 และกลุ่มภาษาต่างประเทศ เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ≥ 3.50

5. ไม่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ

6. สอบสัมภาษณ์ : ค่าสอบสัมภาษณ์ 200 บาท

7. ตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น

8. คุณสมบัติเฉพาะ

  8.1 ต้องเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 6

  8.2 มีจิตสาธารณะและมีภาวะความเป็นผู้นำ หรือ

   - มีความสามารถพิเศษด้านธุรกิจ เช่น เป็นผู้นำทีมในการแข่งขันในเวลาระดับชาติ หรือ นานาชาติ

   - ชนะการแข่งขันทางด้านธรุกิจในเวทีระดับชาติ หรือ นานาชาติ

   - ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ

9. เอกสารที่ต้อง Upload และนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

  9.1 ใบแสดงผลการศึกษา (ตามข้อ 3)

  9.2 ใบรับรองคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้จากโรงเรียน (ตามข้อ 4)

  9.3 ใบรับรองแพทย์ (ตามข้อ 7)

  9.4 ประกาศนียบัตร หรือ เอกสารรับรอง การเป็นผู้มีจิตสาธารณะและมีภาวะความเป็นผู้นำ หรือ เอกสารรับรองเป็นผู้มีความสามารถด้านธุรกิจ (ตามข้อ 8.2)


แนะนำสำนักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี


มหิดล@กาญจนบุรี ตอน 1

มหิดล@กาญจนบุรี ตอน 2