#
วิทยาเขตกาญจนบุรี
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ชื่อส่วนงาน :

วิทยาเขตกาญจนบุรี
โทร. 034-585-058-65 ต่อ 2206, 086 377 9947

หลักสูตร :

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาชาวิชา :

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
รหัส 00614060101

จำนวนที่เปิดรับ :

20 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6

2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥ 2.50

4. เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทย์

คณิต

ภาษาต่างประเทศ

≥ 2.50

≥ 2.50

เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ≥ 2.50

5. ค่าสอบสัมภาษณ์ 200 บาท

6. ตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น

7. คุณสมบัติเฉพาะ

  7.1 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

  7.2 มีคุณสมบัติเฉพาะข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

   7.2.1 เป็นบุตรของผู้ประกอบการ หรือ เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม

   7.2.2 เป็นนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายที่มีความร่วมมือกับสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

   7.2.3 เคยเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ อาทิ ค่าย โครงการ หรือ กิจกรรม

8. เอกสารที่ต้อง Upload และนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

  8.1 ใบแสดงผลการศึกษา ตามข้อ 3

  8.2 ใบรับรองคะแนน ตามข้อ 4

  8.3 ใบรับรองแพทย์ ตามข้อ 6

  8.4 เอกสารรับรองว่ามีคุณสมบัติ ตามข้อ 7 (ข้อใดข้อหนึ่ง)

  8.5 เขียนเรียงความ หัวข้อ "ปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติในปัจจุบันและแนวทางป้องกันแก้ไขในมุมมองของท่าน" ความยาว 1 หน้ากระดาษขนาด A4


แนะนำสำนักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี


มหิดล@กาญจนบุรี ตอน 1

มหิดล@กาญจนบุรี ตอน 2