#
วิทยาเขตกาญจนบุรี
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ชื่อส่วนงาน :

วิทยาเขตกาญจนบุรี
โทร. 034-585-058-65 ต่อ 2206, 086 377 9947

หลักสูตร :

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาชาวิชา :

ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
รหัส 00614020101

จำนวนที่เปิดรับ :

10 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6

2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥3.00

4. เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทย์

คณิต

ภาษาต่างประเทศ

ไทย

สังคม

≥ 2.75

≥ 2.50

เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ≥ 3.00

≥ 3.00

≥ 3.00

5. ค่าสอบสัมภาษณ์ 200 บาท

6. ตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น

7. คุณสมบัติเฉพาะ

  7.1 ประสบการณ์เกี่ยวกับกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

   7.1.1 เป็นผู้นำหรือคณะทำงานในการจัดกิจกรรมในระดับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี

   7.1.2 เป็นตัวแทนสถานศึกษาหรือชุมชนท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมในระดับประเทศและนานาชาติ

  7.2 ต้องไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเช่น โรคลมชัก โรคหอบหืด โรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงรุนแรงโรคภาวะไตวาย โรคติดสารเสพติดให้โทษ และโรคหรือความผิดปกติทางร่างกายที่เป็นอุปสรรคต่อการออกภาคสนาม

8. เอกสารที่ต้อง Upload และนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

  8.1 ใบแสดงผลการศึกษา (ตามข้อ 3)

  8.2 ใบรับรองคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้จากโรงเรียน (ตามข้อ 4)

  8.3 ใบรับรองแพทย์ (ตามข้อ 6)

  8.4 จดหมายรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมที่อ้างอิงในข้อ 7.1.1 ที่มีลายเซ็นหัวหน้าสถานศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม และ/หรือ จดหมายรับรองจากผู้นำองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (ระดับ อบต.หรือ เทศบาลเป็นอย่างน้อยหรือ ประกาศนียบัตรหรือจดหมายรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม ที่อ้างอิงในข้อ 7.1.2 จากหน่วยงานในระดับประเทศหรือนานาชาติที่เป็นผู้จัดกิจกรรม


แนะนำสำนักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี


มหิดล@กาญจนบุรี ตอน 1

มหิดล@กาญจนบุรี ตอน 2