#
วิทยาเขตกาญจนบุรี
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 2)

ชื่อส่วนงาน :

วิทยาเขตกาญจนบุรี
โทร. 034 585 058, 034 585 059, 034 585 060, 034 585 061, 034 585 062, 034 585 063, 034 585 064, 034 585 065 ต่อ 2101-2104 / 086 377 9947

หลักสูตร :

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

วิทยาศาสตร์การเกษตร

ชื่อโครงการย่อย :

โรงเรียนในกลุ่มจังหวัดกาญจนบุรี

จำนวนที่เปิดรับ :

15 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือ เทียบเท่า ม.6

2. แผนการศึกษา: วิทย์-คณิต

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥ 2.50

4. จำนวนวิชา และเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ (%)

เคมี

ฟิสิกส์

ชีววิทยา

คณิต1

อังกฤษ

ไทย

สังคม

ไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ

5. ค่าสอบสัมภาษณ์ 200 บาท

6. ตรวจร่างกายจาก รพ.ของรัฐบาล และนำผลมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

7. คุณสมบัติเฉพาะ

  7.1 ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561จากโรงเรียนใน 4 จังหวัด ดังนี้ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี และนครปฐม

  7.2 ต้องไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเช่น โรคลมชัก โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวาย โรคติดสารเสพติดให้โทษ

  7.3 หากมีผู้อุปการะเป็นเกษตรกรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  7.4 มีประกาศนียบัตร หรือเอกสารรับรองความประพฤติจากครู หรือ ผู้ใหญ่บ้าน และนำสำเนาเอกสารมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

  7.5 มีเอกสารการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของผู้อุปการะ (หากมีผู้อุปการะเป็นเกษตรกร) และนำสำเนาเอกสารมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

8. เอกสารอื่นๆ ที่ Upload ในระบบสมัคร Online

  8.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ สวมชุดนักเรียนสุภาพ พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล มีขนาดของใบหน้าประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล และความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB

  8.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของบัตร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  * ในกรณีที่ชื่อ หรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลบนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB โดยสแกนเป็นไฟล์เดียวกันกับบัตรประจำตัวประชาชน

  8.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB

  8.4 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่โรงเรียนออกให้พร้อมมีตราประทับของโรงเรียน บนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg (กรณีมี 2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  * กรณีได้ผลการเรียนไม่ครบ 6 ภาคให้ใช้ 5 ภาค

สมัครออนไลน์ รอบ 2

วิทยาเขตกาญจนบุรี โทร. 034 585 058, 034 585 059, 034 585 060, 034 585 061, 034 585 062, 034 585 063, 034 585 064, 034 585 065 ต่อ 2101-2104 / 086 377 9947
e-mail : busarut@hotmail.com


แนะนำสำนักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี


มหิดล@กาญจนบุรี ตอน 1

มหิดล@กาญจนบุรี ตอน 2