#
วิทยาเขตกาญจนบุรี
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ชื่อส่วนงาน :

วิทยาเขตกาญจนบุรี
โทร. 034-585-058-65 ต่อ 2206, 086 377 9947

หลักสูตร :

บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาชาวิชา :

-
รหัส 00614050101

จำนวนที่เปิดรับ :

5 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6

2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร(GPAX) : ≥ 3.50

4. เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิต

ภาษาต่างประเทศ

≥ 3.00

เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ≥ 3.00

5. สอบสัมภาษณ์ : ค่าสอบสัมภาษณ์ 200 บาท

6. ตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น

7. คุณสมบัติเฉพาะ

  7.1 มีจิตสาธารณะและมีภาวะความเป็นผู้นำ

  7.2 ต้องเป็นนักเรียนโรงเรียนอยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี และนครปฐม

8. เอกสารที่ต้อง Upload และนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

  8.1 ใบแสดงผลการศึกษา ตามข้อ 3

  8.2 ใบรับรองคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้จากโรงเรียน ตามข้อ 4

  8.3 ใบรับรองแพทย์ ตามข้อ 6

  8.4 ประกาศนียบัตร หรือ เอกสารรับรอง การเป็นผู้มีจิตสาธารณะและมีภาวะความเป็นผู้นำ


แนะนำสำนักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี


มหิดล@กาญจนบุรี ตอน 1

มหิดล@กาญจนบุรี ตอน 2