#
วิทยาเขตกาญจนบุรี
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 2)

ชื่อส่วนงาน :

วิทยาเขตกาญจนบุรี
โทร. 034 585 058, 034 585 059, 034 585 060, 034 585 061, 034 585 062, 034 585 063, 034 585 064, 034 585 065 ต่อ 2101-2104 / 086 377 9947

หลักสูตร :

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

ธรณีศาสตร์

ชื่อโครงการย่อย :

โรงเรียนใน 48 จังหวัดตามภูมิภาคที่กำหนด

จำนวนที่เปิดรับ :

20 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6

2. แผนการศึกษา: วิทย์-คณิต

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥ 2.50

4. จำนวนวิชา และเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ (%)

เคมี

ฟิสิกส์

ชีววิทยา

คณิต1

อังกฤษ

ไทย

สังคม

คะแนนรวม

≥ 20

≥ 20

≥ 20

≥ 20

≥ 20

≥ 20

≥ 20

ไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ

หรือ คะแนนรวม ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ≥ 30%

5. ค่าสอบสัมภาษณ์ 200 บาท

6. ตรวจร่างกายจาก รพ.ของรัฐบาล และนำผลมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

7. คุณสมบัติเฉพาะ

  7.1 มีคุณสมบัติเฉพาะ มีความสามารถพิเศษ

  7.2 ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ภูมิภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ของประเทศไทย

   - ภาคตะวันตก ได้แก่ กาญจนบุรี ตาก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และราชบุรี

   - ภาคตะวันออก ได้แก่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว

   - ภาคกลาง ได้แก่ กำแพงเพชร ชัยนาท นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สระบุรี อ่างทอง อุทัยธานี และ กรุงเทพฯ

   - ภาคใต้ ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สตูล สงขลา สุราษฎร์ธานี และ ยะลา

  7.3 ต้องไม่เป็นตาบอดสีและโรคลมชัก โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวาย และโรคติดสารเสพติดให้โทษ

8. เอกสารอื่นๆ ที่ Upload ในระบบสมัคร Online

  8.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ สวมชุดนักเรียนสุภาพ พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล มีขนาดของใบหน้าประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล และความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB

  8.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของบัตร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  * ในกรณีที่ชื่อ หรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลบนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB โดยสแกนเป็นไฟล์เดียวกันกับบัตรประจำตัวประชาชน

  8.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB

  8.4 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่โรงเรียนออกให้พร้อมมีตราประทับของโรงเรียน บนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg (กรณีมี 2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  * กรณีได้ผลการเรียนไม่ครบ 6 ภาคให้ใช้ 5 ภาค

สมัครออนไลน์ รอบ 2

วิทยาเขตกาญจนบุรี โทร. 034 585 058, 034 585 059, 034 585 060, 034 585 061, 034 585 062, 034 585 063, 034 585 064, 034 585 065 ต่อ 2101-2104 / 086 377 9947
e-mail : busarut@hotmail.com


แนะนำสำนักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี


มหิดล@กาญจนบุรี ตอน 1

มหิดล@กาญจนบุรี ตอน 2