#
วิทยาเขตกาญจนบุรี
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ชื่อส่วนงาน :

วิทยาเขตกาญจนบุรี
โทร. 034-585-058-65 ต่อ 2206, 086 377 9947

หลักสูตร :

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

ธรณีศาสตร์
รหัส 00614040101

จำนวนที่เปิดรับ :

5 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6

2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥ 3.50

4. เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทย์

คณิต

อังกฤษ

ไทย

สังคม

อื่นๆ โปรดระบุ

≥3.20

≥3.20

≥2.80 (เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ)

-

-

GPA รวม 5 รายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์, เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ ≥ 3.50

5. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ค่าสอบสัมภาษณ์ 200 บาท

6. ทดสอบวิชาเฉพาะ ความรู้พื้นฐานทางธรณีฯ (ไม่มีค่าทดสอบ)

7. ตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ

8. คุณสมบัติคุณสมบัติเฉพาะ

  8.1 มีความสามารถพิเศษ หรือเคยผ่านค่ายฝึกทักษะทางธรณีวิทยา หรือค่ายโอลิมปิกวิชาการต่างๆ

  8.2 ต้องไม่เป็นตาบอดสีและโรคลมชัก โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะ ไตวาย และโรคติดสารเสพติดให้โทษ

  8.3 มีจิตสาธารณะและมีภาวะผู้นำสูง

9. เอกสารที่ต้อง Upload และนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

  9.1 ใบแสดงผลการศึกษา ตามข้อ 3

  9.2 ใบรับรองคะแนน ตามข้อ 4

  9.3 ใบรับรองแพทย์ ตามข้อ 7

  9.4 ประกาศนียบัตร หรือ เอกสารรับรอง การเป็นผู้มีจิตสาธารณะและมีภาวะความเป็นผู้นำ

  9.5 จดหมายรับรองความประพฤติจากผู้อำนวยการหรืออาจารย์ที่ปรึกษาสถาบันการศึกษาที่จบมา

  9.6 ประกาศนียบัตรหรือเอกสารรับรองการเคยผ่านค่ายพัฒนาทักษะทางธรณีวิทยา หรือค่ายโอลิมปิกต่างๆ


แนะนำสำนักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี


มหิดล@กาญจนบุรี ตอน 1

มหิดล@กาญจนบุรี ตอน 2