#
วิทยาเขตกาญจนบุรี
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ชื่อส่วนงาน :

วิทยาเขตกาญจนบุรี
โทร. 034-585-058-65 ต่อ 2206, 086 377 9947

หลักสูตร :

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

วิทยาศาสตร์การเกษตร
รหัส 00614030101

จำนวนที่เปิดรับ :

10 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6หรือ เทียบเท่า ม.6

2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX)≥2.50

4. สอบสัมภาษณ์ : ค่าสอบสัมภาษณ์ 200 บาท

5. ตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น

6. คุณสมบัติเฉพาะ

  6.1 มีความประพฤติดีเรียบร้อย มีจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

  6.2 หากมีผู้อุปการะเป็นเกษตรกรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  6.3 ต้องไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเช่น โรคลมชัก โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวาย โรคติดสารเสพติดให้โทษ

  6.4 มีประกาศนียบัตร หรือเอกสารรับรองความประพฤติจากครู หรือ ผู้ใหญ่บ้าน

  6.5 มีเอกสารการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของผู้อุปการะ (หากมีผู้อุปการะเป็นเกษตรกร)

7. เอกสารที่ต้อง Upload และนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

  7.1 ใบแสดงผลการศึกษา (ตามข้อ 3)

  7.2 ใบรับรองแพทย์ (ตามข้อ 5)

  7.3 ใบรับรองต่างๆ (ตามข้อ 6)


แนะนำสำนักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี


มหิดล@กาญจนบุรี ตอน 1

มหิดล@กาญจนบุรี ตอน 2