#
วิทยาเขตกาญจนบุรี
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 2)

ชื่อส่วนงาน :

วิทยาเขตกาญจนบุรี
โทร. 034 585 058, 034 585 059, 034 585 060, 034 585 061, 034 585 062, 034 585 063, 034 585 064, 034 585 065 ต่อ 2101-2104 / 086 377 9947

หลักสูตร :

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์

ชื่อโครงการย่อย :

โรงเรียนในกลุ่มจังหวัดกาญจนบุรี

จำนวนที่เปิดรับ :

10 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6

2. แผนการศึกษา: วิทย์-คณิต

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥ 2.50

4. จำนวนวิชา และเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ (%)

เคมี

ฟิสิกส์

คณิต1

ไทย

สังคม

ชีววิทยา

อังกฤษ

คะแนนรวม

ไม่กำหนด เกณฑ์ขั้นต่ำ

≥ 25

≥ 25

7 วิชา รวมกัน ≥ 25

5. วิชา PAT2 ไม่กำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ แต่ให้นำผลคะแนนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ 1 ฉบับ

6. ค่าสอบสัมภาษณ์ 200 บาท

7. ตรวจร่างกายจาก รพ.ของรัฐบาล และนำผลมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

8. คุณสมบัติเฉพาะ

  8.1 ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 จากโรงเรียนใน 4 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี และนครปฐม

  8.2 ต้องไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเช่น โรคลมชัก โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวาย โรคติดสารเสพติดให้โทษ และโรคหรือความผิดปกติทางร่างกายที่เป็นอุปสรรคต่อการออกภาคสนาม

9. เอกสารอื่นๆ ที่ Upload ในระบบสมัคร Online

  9.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ สวมชุดนักเรียนสุภาพ พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล มีขนาดของใบหน้าประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดความกว้าง 180-500พิกเซล และความสูง 200-600พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB

  9.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของบัตร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  * ในกรณีที่ชื่อ หรือชื่อสกุลของผู้สมัครตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลบนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MBโดยสแกนเป็นไฟล์เดียวกันกับบัตรประจำตัวประชาชน

  9.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB

  9.4 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่โรงเรียนออกให้พร้อมมีตราประทับของโรงเรียน บนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg (กรณีมี2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  * กรณีได้ผลการเรียนไม่ครบ 6 ภาคให้ใช้ 5 ภาค

สมัครออนไลน์ รอบ 2

วิทยาเขตกาญจนบุรี โทร. 034 585 058, 034 585 059, 034 585 060, 034 585 061, 034 585 062, 034 585 063, 034 585 064, 034 585 065 ต่อ 2101-2104 / 086 377 9947
e-mail : busarut@hotmail.com


แนะนำสำนักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี


มหิดล@กาญจนบุรี ตอน 1

มหิดล@กาญจนบุรี ตอน 2