#
วิทยาเขตกาญจนบุรี
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ชื่อส่วนงาน :

วิทยาเขตกาญจนบุรี
โทร. 034-585-058-65 ต่อ 2206, 086 377 9947

หลักสูตร :

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

เทคโนโลยีการอาหาร
รหัส 00614010101

จำนวนที่เปิดรับ :

5 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6
2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥ 3.70

4. เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทย์

คณิต

ภาษาต่างประเทศ

≥ 3.50

≥ 3.00

เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ≥ 3.50

5. ค่าสอบสัมภาษณ์ 200 บาท
6. ตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ
7. คุณสมบัติเฉพาะ

  7.1 รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 6

  7.2 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

  7.3 มีจิตสาธารณะ

8. เอกสารที่ต้อง Upload และนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

  8.1 ใบแสดงผลการศึกษา ตามข้อ 3

  8.2 ใบรับรองคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามข้อ 4

  8.3 ใบรับรองแพทย์ ตามข้อ 6

  8.4 เอกสารประกอบการแสดงให้เห็นว่ามีจิตสาธารณะ ตามข้อ 7.3


แนะนำสำนักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี


มหิดล@กาญจนบุรี ตอน 1

มหิดล@กาญจนบุรี ตอน 2