Thai University Central Admission System (TCAS)

มหาวิทยาลัยมหิดล คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
รอบที่ 1 (Portfolio)
วันที่ 3 - 14 ธันวาคม 2561
ข่าวประกาศ

กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
ระบบ TCAS รอบที่ 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio #

กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
ระบบ TCAS รอบที่ 2 โควตา #

กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
ระบบ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน #

แบบฟอร์มต่างๆ ที่ต้อง download สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 (Portfoli) ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562

จำนวนและเกณฑ์การรับนักศึกษา รอบที่ 1 (Portfoli) ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562

ประมาณการค่าธรรมเนียมหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

จำนวนการรับนักศึกษา ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562 #

ประกาศ TCAS ประจำปี 2562

ประกาศเกณฑ์การเทียบวุฒ

คู่มือ TCAS 62 สำหรับนักเรียนหรือผู้สมัคร (ปรับปรุง วันที่ 2 พ.ย. 2561) #

คู่มือ TCAS 62 สำหรับโรงเรียนและครูแนะแนว (ปรับปรุง วันที่ 2 พ.ย. 2561) #

คู่มือระบบ TCAS สำหรับสถาบันอุดมศึกษา (ปรับปรุง วันที่ 2 พ.ย. 2561) #

ประกาศนโยบายระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

# #
คณะต่างๆ ในมหิดล