#
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 2)

ชื่อส่วนงาน :

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
โทร. 02-441-5000 ต่อ 1108, 1110

หลักสูตร :

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)

สาขาวิชา :

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

จำนวนที่เปิดรับ :

30 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

- โครงการโรงเรียนในกลุ่มวิทยาเขต จำนวน 16 คน

- โครงการพื้นที่ จำนวน 14 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือกำลังศึกษา หรือจบ Grade 12 ระบบอเมริกัน หรือ year 13 ระบบหรืออังกฤษ (International High School)

2. แผนการศึกษา : วิทย์ – คณิต หรือ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้ วิทยาศาสตร์ ≥ 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ ≥ 12 หน่วยกิต ภาษาต่างประเทศ ≥ 9 หน่วยกิต

3. เกรดเฉลี่ยสะสม GPAX : ≥ 2.75

4. เกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ ได้แก่ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ ภาษไทย และสังคม 7 วิชารวมกัน ≥ 35%

5. ค่าสอบสัมภาษณ์ 500 บาท

6. คุณสมบัติเฉพาะ

  6.1 ต้องไม่ตาบอดสี และต้องมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ ว่าไม่เป็นตาบอดสี จากแบบฟอร์มโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น นำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

  6.2 โครงการโรงเรียนในกลุ่มวิทยาเขต

   6.2.1 วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้แก่จังหวัด สุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม

   6.2.2 วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้แก่จังหวัด นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร กำแพงเพชร เพชรบูรณ์

   6.2.3 วิทยาเขตอำนาจเจริญ ได้แก่จังหวัด อำนาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร ร้อยเอ็ด

   6.2.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม

   6.2.5 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

  6.3 โครงการพื้นที่

   6.3.1 โครงการโรงเรียนใน 11 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พะเยา สุโขทัย ตาก เนื่องจากคณะฯ ได้จัดตั้งศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการจัดการลุ่มน้ำอย่างบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

   6.3.2 โครงการโรงเรียน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา ยกเว้น อ.หาดใหญ่

   6.3.3 โครงการทางวิชาการ : นักเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการทางวิชาการของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัยพากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ ค่าย Power Green, ค่าย SCG และค่ายโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

7. เอกสารที่ต้อง Upload ในระบบสมัคร Online

  7.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ สวมชุดนักเรียนสุภาพ พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล มีขนาดของใบหน้าประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล และความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB

  7.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของบัตร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB

  * ในกรณีที่ชื่อ หรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลบนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB โดยสแกนเป็นไฟล์เดียวกันกับบัตรประจำตัวประชาชน

  7.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB

  7.4 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่โรงเรียนออกให้พร้อมมีตราประทับของโรงเรียน บนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg (กรณีมี 2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB

  * กรณีได้ผลการเรียนไม่ครบ 6 ภาคให้ใช้ 5 ภาค

สมัครออนไลน์ รอบ 2

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โทร. 02-441-5000 ต่อ 1108, 1110


แนะนำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์