#
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 2)

ชื่อส่วนงาน :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 08-4456-1928, 0-2889-2138 ต่อ 6028, 6029, 6033

หลักสูตร :

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

สาขาวิชา :

วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม

จำนวนที่เปิดรับ :

5 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6 หรือ กำลังศึกษา หรือจบ Grade 12 ระบบอเมริกัน หรือ year 13 ระบบอังกฤษ (International High School) หรือมีผลคะแนนสอบ GCSE, IGCSE, SAT II, GED, NEW GED หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง

2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต ยกเว้น International High School รับทุกแผนการศึกษา

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : 3.00

4. จำนวนวิชา และเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ (%)

คณิต 1

ฟิสิกส์

เคมี

อังกฤษ

รวม

ไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ

≥ 30

เคมี ฟิสิกส์ คณิต1 รวมกัน ≥ 30

5. วิชา PAT3 : ไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ ให้นำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

6. ค่าสอบสัมภาษณ์ 200 บาท (สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ)

7. การตรวจร่างกาย : ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นำผลการตรวจร่างกาย (ตรวจสุขภาพเบื้องต้น เอกซเรย์ปอด) จากโรงพยาบาลของรัฐบาล/โรงพยาบาลเอกชน ไม่เกิน 6 เดือน และนำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

8. คุณสมบัติเฉพาะ

  8.1 กำลังศึกษา หรือจบการศึกษาจากโรงเรียนในจังหวัดที่กำหนด

   8.1.1 กาญจนบุรี นครสวรรค์ และเขตกรุงเทพและปริมณฑล ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม หรือ

   8.1.2 เขตจังหวัดนิคมอุตสาหกรรม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ สระบุรี พิจิตร ลำพูน สงขลา และปัตตานี

  8.2 โครงการโรงเรียนนานาชาติ หรือนักเรียนต่างชาติ ในกรณีไม่มีคะแนนสอบคัดเลือก 9 วิชาสามัญ ของ สทศ. และคะแนน PAT 3 ผู้สมัครสามารถยื่นผลคะแนนสอบความรู้ภาษาอังกฤษ และ Standardized test scores ดังนี้ (ผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

   8.2.1 ผู้สมัครจะต้องมีหนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

    - TOEFL: Paper Based ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 500 ขึ้นไป หรือ Internet Based ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 61 ขึ้นไป หรือ Computer Based ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 173 ขึ้นไป หรือ

    - IELTS ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป หรือ

    - MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 40 ขึ้นไป หรือ

    - MU-ELT ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 84 ขึ้นไป หรือ

    - SAT I (Reasoning Test) ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 1,100 ขึ้นไป หรือ

    - TOEIC ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 600 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

  8.3 ผู้สมัครทุกโครงการจะต้องมีผลคะแนนสอบ Standardized test scores อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

   8.3.1 SAT II (Subject Test) โดยต้องมีคะแนนวิชา Math II, Physics และ Chemistry แต่ละวิชาต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ

   8.3.2 GCSE หรือ IGCSE โดยต้องมีคะแนนวิชา Math, Physics และ Chemistry แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าระดับ C หรือ

   8.3.3 GED โดยต้องมีคะแนนอย่างต่ำเท่ากับ 2,250 คะแนน และคะแนนทุกวิชาต้องไม่ต่ำกว่า 410 คะแนน หรือ

   8.3.4 NEW GED โดยต้องมีคะแนนอย่างต่ำเท่ากับ 580 คะแนน และคะแนนทุกวิชาต้องไม่ต่ำกว่า 145 คะแนน หรือ

   8.3.5 ผลคะแนนสอบ Standardized test scores อื่นที่เทียบเท่า

9. เอกสารอื่นๆ ที่ Upload ในระบบสมัคร Online

  9.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ สวมชุดนักเรียนสุภาพ พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล มีขนาดของใบหน้าประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล และความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB

  9.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของบัตร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  * ในกรณีที่ชื่อหรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลบนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB โดยสแกนเป็นไฟล์เดียวกันกับบัตรประจำตัวประชาชน

  9.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB

  9.4 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่โรงเรียนออกให้พร้อมมีตราประทับของโรงเรียน บนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg (กรณีมี 2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  * กรณีได้ผลการเรียนไม่ครบ 6 ภาคให้ใช้ 5 ภาค

  9.5 ใบแสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษตามข้อ 8.2 หรือ 8.3

สมัครออนไลน์ รอบ 2

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 08-4456-1928, 0-2889-2138 ต่อ 6028, 6029, 6033


แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์


วิศวะ@มหิดล ตอน 1

วิศวะ@มหิดล ตอน 2