#
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 2)

ชื่อส่วนงาน :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 08-4456-1928, 0-2889-2138 ต่อ 6028, 6029, 6033

หลักสูตร :

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

วิศวกรรมอุตสาหการ

โครงการย่อย :

โครงการ 37 โรงเรียนที่กำหนดและโรงเรียนในพื้นที่ที่กำหนด

จำนวนที่เปิดรับ :

5 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือกำลังศึกษาหรือจบ Grade 12 ระบบอเมริกัน หรือ Year 13 ระบบอังกฤษ (International High School)

2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต ยกเว้น International High School รับทุกแผนการศึกษา

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥ 3.00

4. จำนวนวิชา และเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ (%)

คณิต 1

ฟิสิกส์

เคมี

อังกฤษ

ไทย

สังคม

รวม

≥ 35

≥ 35

≥ 35

≥ 30

≥ 25

≥ 25

เคมี ฟิสิกส์ คณิต1 รวมกัน ≥35
และ ไทย สังคม รวมกัน ≥25

5. วิชา PAT3 : ≥ 30% ให้นำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

6. ค่าสอบสัมภาษณ์ 200 บาท

7. การตรวจร่างกาย : ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นำผลการตรวจร่างกาย (ตรวจสุขภาพเบื้องต้น เอกซเรย์ปอด) จากโรงพยาบาลของรัฐบาล/โรงพยาบาลเอกชน ไม่เกิน 6 เดือน และนำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

8. คุณสมบัติเฉพาะ

  8.1 กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือจบการศึกษาจาก โครงการ 37 โรงเรียนที่กำหนด ดังนี้

   8.1.1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

   8.1.2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

   8.1.3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยของแก่น (ศึกษาศาสตร์)

   8.1.4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)

   8.1.5 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   8.1.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   8.1.7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

   8.1.8 โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา

   8.1.9 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

   8.1.10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   8.1.11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

   8.1.12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

   8.1.13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

   8.1.14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

   8.1.15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

   8.1.16 โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ

   8.1.17 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย 12 แห่ง ได้แก่ ชลบุรี เชียงราย ตรัง บุรีรัมย์ ปทุมธานี พิษณุโลก เพชรบุรี มุกดาหาร ลพบุรี เลย สตูล และนครศรีธรรมราช หรือ

   8.1.18 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 9 แห่ง ได้แก่ นครปฐม สุพรรณบุรี อุทัยธานี สุราษฎร์ธานี เพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์ กระบี่ ฉะเชิงเทรา และชัยภูมิ หรือ

  8.2 กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือจบการศึกษาจากโรงเรียนในพื้นที่ที่กำหนด ดังนี้

   8.2.1 เขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ได้แก่จังหวัด กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม

   8.2.2 เขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ได้แก่จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ สระบุรี พิจิตร ลำพูน สงขลา และปัตตานี

9. เอกสารอื่นๆ ที่ Upload ในระบบสมัคร Online

  9.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ สวมชุดนักเรียนสุภาพ พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล มีขนาดของใบหน้าประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล และความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB

  9.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของบัตร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  * ในกรณีที่ชื่อหรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลบนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB โดยสแกนเป็นไฟล์เดียวกันกับบัตรประจำตัวประชาชน

  9.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB

  9.4 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่โรงเรียนออกให้พร้อมมีตราประทับของโรงเรียน บนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg (กรณีมี 2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  * กรณีได้ผลการเรียนไม่ครบ 6 ภาคให้ใช้ 5 ภาค

สมัครออนไลน์ รอบ 2

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 08-4456-1928, 0-2889-2138 ต่อ 6028, 6029, 6033


แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์


วิศวะ@มหิดล ตอน 1

วิศวะ@มหิดล ตอน 2