#
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 2)

ชื่อส่วนงาน :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 08-4456-1928, 0-2889-2138 ต่อ 6028, 6029, 6033

หลักสูตร :

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

วิศวกรรมโยธา

โครงการย่อย :

โครงการโรงเรียนที่กำหนดและโรงเรียนในจังหวัดที่กำหนดและนักเรียนในโครงการเครือข่ายที่กำหนด

จำนวนที่เปิดรับ :

10 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือกำลังศึกษาหรือจบ Grade 12 ระบบอเมริกัน หรือ Year 13 ระบบอังกฤษ (International High School)

2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต รวมทั้ง International High School แผนการศึกษา วิทย์-คณิต

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูคร (GPAX) : ≥ ไม่กำหนดขั้นต่ำ

4. เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA) :

คณิต

ภาษาต่างประเทศ

วิทย์

≥ 3.00

เฉพาะภาษาอังกฤษ ≥ 3.00

เฉพาะฟิสิกส์ ≥ 3.00 และ เคมี ≥ 3.00

5. จำนวนวิชา และเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ (%)

คณิต 1

ฟิสิกส์

เคมี

อังกฤษ

รวม

แต่ละวิชา ≥ 30

4 วิชารวมกัน ≥ 30

6. วิชา PAT3 : ≥ 30% ต้องนำผลมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

7. ค่าสอบสัมภาษณ์ 200 บาท
เกณฑ์การสัมภาษณ์ มีคะแนนสัมภาษณ์

  1. บุคลิกภาพ ทักษะการสื่อสาร ร้อยละ 40

  2. ทัศนคติทั่วไปและต่อวิชาชีพ ร้อยละ 30

  3. ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ร้อยละ 30

8. การตรวจร่างกาย : ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นำผลการตรวจร่างกาย (ตรวจสุขภาพเบื้องต้น เอกซเรย์ปอด) จากโรงพยาบาลของรัฐบาล/โรงพยาบาลเอกชน ไม่เกิน 6 เดือน มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

9. แฟ้มสะสมผลงานเป็นหลักฐาน Portfolio (ถ้ามี) ให้นำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

10. คุณสมบัติเฉพาะ

  10.1 โครงการโรงเรียนที่กำหนด และโรงเรียนในจังหวัดที่กำหนด และนักเรียนในโครงการเครือข่ายที่กำหนด ดังต่อไปนี้

   10.1.1 โครงการพื้นที่ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

    10.1.1.1 กลุ่มที่ 1 โรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กำแพงเพชร ชัยนาท นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี

    10.1.1.2 กลุ่มที่ 2 โรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ 27 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน ลําพูน ลําปาง ตาก กาญจนบุรี ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครราชสีมา ชลบุรี ระยอง ราชบุรี กระบี่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ชุมพร พังงา ภูเก็ต ระนอง สงขลา และสุราษฎร์ธานี

    10.1.1.3 กลุ่มที่ 3 โรงเรียนในเขตพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น บุรีรัมย์ อุดรธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ ชัยภูมิ สกลนคร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม นครพนม เลย ยโสธร หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ อํานาจเจริญ มุกดาหาร

  10.2 โครงการเครือข่าย

   10.2.1 เป็นนักเรียนที่ผ่านและเข้าโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่

    10.2.1.1 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สวทช.)

    10.2.1.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสารมารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

   10.2.2 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือจบจากโครงการที่กำหนด ได้แก่

    10.2.2.1 โครงการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

    10.2.2.2 โครงการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง ได้แก่ ชลบุรี เชียงราย ตรัง บุรีรัมย์ ปทุมธานี พิษณุโลก เพชรบุรี มุกดาหาร ลพบุรี เลย สตูล และนครศรีธรรมราช

    10.2.2.3 โครงการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 9 แห่ง ได้แก่ นครปฐม สุพรรณบุรี อุทัยธานี สุราษฎร์ธานี เพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์ กระบี่ ฉะเชิงเทรา และชัยภูมิ

11. เอกสารอื่นๆ ที่ Upload ในระบบสมัคร Online

  11.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ สวมชุดนักเรียนสุภาพ พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล มีขนาดของใบหน้าประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล และความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB

  11.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของบัตร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  * ในกรณีที่ชื่อหรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลบนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB โดยสแกนเป็นไฟล์เดียวกันกับบัตรประจำตัวประชาชน

  11.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB

  11.4 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่โรงเรียนออกให้พร้อมมีตราประทับของโรงเรียน บนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg (กรณีมี 2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  * กรณีได้ผลการเรียนไม่ครบ 6 ภาคให้ใช้ 5 ภาค

  11.5 หนังสือรับรองคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ตามเกณฑ์ขั้นต่ำในแต่ละวิชาที่กำหนด ตามข้อ 4 (Download แบบฟอร์มได้ที่หน้า WEB. รับสมัคร)

  11.6 ใบประกาศนียบัตร หรือ เอกสารรับรองการผ่านการคัดเลือกโครงการ ตามข้อ 10.2.1 (ถ้ามี)

สมัครออนไลน์ รอบ 2

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 08-4456-1928, 0-2889-2138 ต่อ 6028, 6029, 6033


แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์


วิศวะ@มหิดล ตอน 1

วิศวะ@มหิดล ตอน 2