#
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 2)

ชื่อส่วนงาน :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 08-4456-1928, 0-2889-2138 ต่อ 6028, 6029, 6033

หลักสูตร :

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

สาขาวิชา :

วิศวกรรมชีวการแพทย์

โครงการย่อย :

โครงการโรงเรียนที่กำหนดและนักเรียนที่ผ่านโครงการโอลิมปิกวิชาการ/โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

จำนวนที่เปิดรับ :

10 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6 หรือ Grade 12 ระบบอเมริกัน หรือ Year 13 ระบบอังกฤษ (International High School)

2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต ยกเว้น International High School รับทุกแผนการศึกษา

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูคร (GPAX) : ≥ 3.50

4. เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA) :

วิทย์

คณิต

ภาษาต่างประเทศ

≥ 3.25

≥ 3.25

เฉพาะภาษาอังกฤษ ≥ 3.25

5. จำนวนวิชา และเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ (%)

คณิต 1

ฟิสิกส์

เคมี

ชีววิทยา

อังกฤษ

ไทย

สังคม

รวมกัน ≥ 35

รวมกัน ≥ 25

6. วิชา PAT3 ไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ ต้องนำผลมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

7. ค่าสอบสัมภาษณ์ 200 บาท (สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ)

8. คุณสมบัติเฉพาะ

  8.1 ไม่เป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง

  8.2 กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือจบการศึกษาจากโรงเรียนที่กำหนด ดังนี้

   8.2.1 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล จำนวน 1 คน

   8.2.2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จำนวน 1 คน

   8.2.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ และเครือข่ายโรงเรียนเทพศิรินทร์ จำนวน 1 คน

   8.2.4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ จำนวน 1 คน

   8.2.5 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 คน

   8.2.6 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จำนวน 1 คน

   8.2.7 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จำนวน 1 คน

   8.2.8 โควตาสำหรับนักเรียนตามที่กำหนด อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ จำนวน 3 คน

    8.2.8.1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง ได้แก่ ชลบุรี เชียงราย ตรัง บุรีรัมย์ ปทุมธานี พิษณุโลก เพชรบุรี มุกดาหาร ลพบุรี เลย สตูล และนครศรีธรรมราช

    8.2.8.2 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันในโอลิมปิกวิชาการ ระดับนานาชาติ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผ่านการอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 จากสถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ

    8.2.8.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งต้องผ่านการเข้าร่วมโครงการ พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ (สวทช.) ทั้งนี้ผู้สมัครต้องแนบหนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ที่ออกโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมเอกสารการสมัคร

    8.2.8.4 โครงการโรงเรียนนานาชาติ หรือนักเรียนต่างชาติ ในกรณีไม่มีคะแนนสอบคัดเลือก 9 วิชาสามัญ และคะแนน PAT 3 ผู้สมัครสามารถยื่นผลคะแนนสอบ standardized test scores อย่างใดอย่างหนึ่ง (ผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร) ดังนี้

     - SAT II (Subject Test) โดยต้องมีคะแนนวิชา Math II, Physics, Chemistry และ Biology แต่ละวิชาต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ

     - GCSE หรือ IGCSE โดยต้องมีคะแนนวิชา Math, Physics, Chemistry และ Biology แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าระดับ C

  8.3 ผู้สมัครจะต้องมีหนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร) ดังนี้

   - TOEFL : Paper Based ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 500 ขึ้นไป หรือ Internet Based ที่ระดับคะแนน ตั้งแต่ 61 ขึ้นไป หรือ Computer Based ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 173 ขึ้นไป หรือ

   - IELTS ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 5.5 ขึ้นไป หรือ

   - MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 40 ขึ้นไป หรือ

   - SAT I (Reasoning Test) ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 1,000 ขึ้นไป

9. เอกสารอื่นๆ ที่ Upload ในระบบสมัคร Online

  9.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ สวมชุดนักเรียนสุภาพ พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล มีขนาดของใบหน้าประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล และความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB

  9.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของบัตร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  * ในกรณีที่ชื่อหรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลบนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB โดยสแกนเป็นไฟล์เดียวกันกับบัตรประจำตัวประชาชน

  9.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB

  9.4 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่โรงเรียนออกให้พร้อมมีตราประทับของโรงเรียน บนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg (กรณีมี 2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  * กรณีได้ผลการเรียนไม่ครบ 6 ภาคให้ใช้ 5 ภาค

  9.5 หนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการที่ระบุในข้อ 8.2.8.2 หรือ ข้อ 8.2.8.3

  9.6 หนังสือรับรอง หรือใบแสดงผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษ ตามข้อ 8.3

  9.7 ผลการตรวจร่างกาย (ตรวจสุขภาพเบื้องต้น เอกซเรย์ปอด ตรวจตาบอดสี) จากโรงพยาบาลของรัฐบาล/โรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ไม่เกิน 6 เดือน (Download แบบฟอร์มได้ที่หน้า WEB. รับสมัคร)

สมัครออนไลน์ รอบ 2

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 08-4456-1928, 0-2889-2138 ต่อ 6028, 6029, 6033


แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์


วิศวะ@มหิดล ตอน 1

วิศวะ@มหิดล ตอน 2