#
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 2)

ชื่อส่วนงาน :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 08-4456-1928, 0-2889-2138 ต่อ 6028, 6029, 6033

หลักสูตร :

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

สาขาวิชา :

วิศวกรรมชีวการแพทย์

โครงการย่อย :

โครงการโรงเรียนที่กำหนดและนักเรียนที่ผ่านโครงการโอลิมปิกวิชาการ/โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

จำนวนที่เปิดรับ :

10 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6 หรือ Grade 12 ระบบอเมริกัน หรือ Year 13 ระบบอังกฤษ (International High School)

2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต ยกเว้น International High School รับทุกแผนการศึกษา

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูคร (GPAX) : ≥ 3.50

4. เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA) :

วิทย์

คณิต

ภาษาต่างประเทศ

≥ 3.25

≥ 3.25

เฉพาะภาษาอังกฤษ ≥ 3.25

5. จำนวนวิชา และเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ (%)

คณิต 1

ฟิสิกส์

เคมี

ชีววิทยา

อังกฤษ

ไทย

สังคม

รวมกัน ≥ 35

รวมกัน ≥ 25

6. วิชา PAT3 ไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ ต้องนำผลมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

7. ค่าสอบสัมภาษณ์ 200 บาท (สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ)

8. คุณสมบัติเฉพาะ

  8.1 ไม่เป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง

  8.2 กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือจบการศึกษาจากโรงเรียนที่กำหนด ดังนี้

   8.2.1 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม หรือ

   8.2.2 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ หรือ

   8.2.3 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ

   8.2.4 โรงเรียนตามนโยบายความร่วมมือ ได้แก่ สวนกุหลาบวิทยาลัย เทพศิรินทร์ เซนต์คาเบรียล และวัดนวลนรดิศ หรือ

   8.2.5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง ได้แก่ ชลบุรี เชียงราย ตรัง บุรีรัมย์ ปทุมธานี พิษณุโลก เพชรบุรี มุกดาหาร ลพบุรี เลย สตูล และนครศรีธรรมราช หรือ

  8.3 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันในโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผ่านการอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 จากสถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ หรือ

  8.4 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งต้องผ่านการเข้าร่วมโครงการ พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ (สวทช.) ทั้งนี้ผู้สมัครต้องแนบหนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ที่ออกโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมเอกสารการสมัคร

  8.5 โครงการโรงเรียนนานาชาติ หรือนักเรียนต่างชาติ ในกรณีไม่มีคะแนนสอบคัดเลือก 9 วิชาสามัญ และคะแนน PAT 3 ผู้สมัครสามารถยื่นผลคะแนนสอบ standardized test scores อย่างใดอย่างหนึ่ง (ผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร) ดังนี้

   - SAT II (Subject Test) โดยต้องมีคะแนนวิชา Math II, Physics, Chemistry และ Biology แต่ละวิชาต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ

   - GCSE หรือ IGCSE โดยต้องมีคะแนนวิชา Math, Physics, Chemistry และ Biology แต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่าระดับ C

  8.6 ผู้สมัครจะต้องมีหนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร) ดังนี้

   - TOEFL : Paper Based ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 500 ขึ้นไป หรือ Internet Based ที่ระดับคะแนน ตั้งแต่ 61 ขึ้นไป หรือ Computer Based ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 173 ขึ้นไป หรือ

   - IELTS ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 5.5 ขึ้นไป หรือ

   - MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 40 ขึ้นไป หรือ

   - SAT I (Reasoning Test) ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 1,000 ขึ้นไป

9. เอกสารอื่นๆ ที่ Upload ในระบบสมัคร Online

  9.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ สวมชุดนักเรียนสุภาพ พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล มีขนาดของใบหน้าประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล และความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB

  9.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของบัตร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  * ในกรณีที่ชื่อหรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลบนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB โดยสแกนเป็นไฟล์เดียวกันกับบัตรประจำตัวประชาชน

  9.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB

  9.4 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่โรงเรียนออกให้พร้อมมีตราประทับของโรงเรียน บนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg (กรณีมี 2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  * กรณีได้ผลการเรียนไม่ครบ 6 ภาคให้ใช้ 5 ภาค

  9.5 หนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการที่ระบุในข้อ 8.3 หรือ ข้อ 8.4

  9.6 หนังสือรับรอง หรือใบแสดงผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษ ตามข้อ 8.6

  9.7 ผลการตรวจร่างกาย (ตรวจสุขภาพเบื้องต้น เอกซเรย์ปอด ตรวจตาบอดสี) จากโรงพยาบาลของรัฐบาล/โรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ไม่เกิน 6 เดือน (Download แบบฟอร์มได้ที่หน้า WEB. รับสมัคร)

สมัครออนไลน์ รอบ 2

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 08-4456-1928, 0-2889-2138 ต่อ 6028, 6029, 6033


แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์


วิศวะ@มหิดล ตอน 1

วิศวะ@มหิดล ตอน 2