#
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 2)

ชื่อส่วนงาน :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 08-4456-1928, 0-2889-2138 ต่อ 6028, 6029, 6033

หลักสูตร :

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

วิศวกรรมเครื่องกล

โครงการย่อย :

โครงการโรงเรียนที่กำหนดและโรงเรียนในจังหวัดที่กำหนด

จำนวนที่เปิดรับ :

10 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือกำลังศึกษาหรือจบ Grade 12 ระบบอเมริกัน หรือ Year 13 ระบบอังกฤษ (International High School)

2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต ยกเว้น International High School รับทุกแผนการศึกษา

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูคร (GPAX) : ≥ 3.00

4. เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA) :

วิทย์

คณิต

เฉพาะวิชาฟิสิกส์ ≥ 3.00

≥ 3.00

5. จำนวนวิชา และเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ (%)

คณิต 1

ฟิสิกส์

อังกฤษ

รวม

≥ 30

≥ 30

≥ 30

3 วิชารวมกัน ≥ 30

6. วิชา PAT3 : ≥ 30% ต้องนำผลมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

7. ค่าสอบสัมภาษณ์ 200 บาท (สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ)

8. คุณสมบัติเฉพาะ

  8.1 มีความโดดเด่นทางวิชาการ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความเป็นผู้นำ

  8.2 ไม่เป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง

  8.3 กำลังศึกษา หรือจบการศึกษาจากโครงการโรงเรียนที่กำหนด และโรงเรียนในจังหวัดที่กำหนด ดังต่อไปนี้

   8.3.1 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล จำนวน 1 คน

   8.3.2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จำนวน 1 คน

   8.3.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ และเครือข่ายโรงเรียนเทพศิรินทร์ จำนวน 1 คน

   8.3.4 โรงเรียนโรงเรียนวัดนวลนรดิศ จำนวน 1 คน

   8.3.5 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 คน

   8.3.6 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จำนวน 1 คน

   8.3.7 โควตาสำหรับนักเรียนตามที่กำหนด อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ จำนวน 4 คน

    8.3.7.1 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย 12 แห่ง ได้แก่ ชลบุรี เชียงราย ตรัง บุรีรัมย์ ปทุมธานี พิษณุโลก เพชรบุรี มุกดาหาร ลพบุรี เลย สตูล และนครศรีธรรมราช

    8.3.7.2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 9 แห่ง ได้แก่ นครปฐม สุพรรณบุรี อุทัยธานี สุราษฎร์ธานี เพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์ กระบี่ ฉะเชิงเทรา และชัยภูมิ

    8.3.7.3 โรงเรียนในกลุ่มพื้นที่เขตภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กำแพงเพชร ชัยนาท นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี

    8.3.7.4 โรงเรียนในกลุ่มพื้นที่ภาคตะวันตก ได้แก่ กาญจนบุรี ตาก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี

9. เอกสารอื่นๆ ที่ Upload ในระบบสมัคร Online

  9.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ สวมชุดนักเรียนสุภาพ พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล มีขนาดของใบหน้าประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล และความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB

  9.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของบัตร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  * ในกรณีที่ชื่อหรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลบนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB โดยสแกนเป็นไฟล์เดียวกันกับบัตรประจำตัวประชาชน

  9.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB

  9.4 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่โรงเรียนออกให้พร้อมมีตราประทับของโรงเรียน บนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg (กรณีมี 2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  * กรณีได้ผลการเรียนไม่ครบ 6 ภาคให้ใช้ 5 ภาค

  9.5 เขียนเรียงความเกี่ยวกับทัศนคติต่อวิชาชีพ ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 (เขียนเองด้วยลายมือคณะไม่มีแบบฟอร์ม)

  9.6 ต้องมี Recommendation จากบุคคลที่น่าเชื่อถือรับรองอย่างน้อย 2 ฉบับ (เขียนหรือพิมพ์เองคณะไม่มีแบบฟอร์ม)

  9.7 หนังสือรับรองคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ตามเกณฑ์ขั้นต่ำในแต่ละวิชาที่กำหนด (Download แบบฟอร์มได้ที่หน้า WEB. รับสมัคร)

  9.8 ผลการตรวจร่างกาย (ตรวจสุขภาพเบื้องต้น เอกซเรย์ปอด ตรวจตาบอดสี) จากโรงพยาบาลของรัฐบาล/โรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ไม่เกิน 6 เดือน (Download แบบฟอร์มได้ที่หน้า WEB. รับสมัคร)

10. การให้ทุน

  10.1 ทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

  10.2 ทุนการศึกษาอื่น ๆ (ตามประกาศ)

สมัครออนไลน์ รอบ 2

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 08-4456-1928, 0-2889-2138 ต่อ 6028, 6029, 6033


แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์


วิศวะ@มหิดล ตอน 1

วิศวะ@มหิดล ตอน 2