#
วิทยาลัยศาสนศึกษา
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 3)

** การสมัครรอบ 3 กับ ทปอ. หาคณะ / สาขาไม่เจอ ให้ค้น 1. ชื่อสาขา ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย หรือ 2. ชื่อคณะ ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย


ชื่อส่วนงาน :

วิทยาลัยศาสนศึกษา
โทร. 02-800-2630 ต่อ 209

หลักสูตร :

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

ศาสนศึกษา
รหัสสาขาวิชา 00616010101

จำนวนที่เปิดรับ :

30 คน

1. วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6

2. แผนการศึกษา : ทุกแผนการศึกษา

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥ 2.50

4. เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA)

อังกฤษ

ไทย

สังคม

≥3.00

≥2.50

≥2.50

5. จำนวนวิชาที่สอบข้อเขียน 9 วิชาสามัญและเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ : คะแนนแต่ละวิชา และคะแนนรวม ไม่ต่ำกว่า (%)

อังกฤษ

ไทย

สังคม

คะแนนรวม

≥25%

≥25%

≥25%

3 วิชา ≥25%

6. คะแนนการสอบสัมภาษณ์ : ≥50%

7. ค่าสอบสัมภาษณ์ 500 บาท

8. คุณสมบัติผู้สมัคร

    8.1 พระภิกษุ - สามเณร , ฆราวาส กำลังศึกษาชั้นมัธยมการศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยศาสนศึกษา
โทร. 02-800-2630 ต่อ 209


แนะนำวิทยาลัยศาสนศึกษา