#
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบ 2)

ชื่อส่วนงาน :

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
โทร. 045-523-211

หลักสูตร :

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา :

นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
รหัสสาขาวิชา 00619030101

ชื่อโครงการย่อย :

โครงการรับนักศึกษาโควตา

จำนวนที่เปิดรับ :

5 คน

1. วุฒิการศึกษา :

  1.1 ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6 (โรงเรียนนานาชาติ, กศน.)

  1.2 ปวช. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พาณิชกรรม, บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2. แผนการศึกษา: วิทย์-คณิต, สายศิลป์, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥2.50

4. จำนวนวิชาที่สอบข้อเขียน 9 วิชาสามัญ

คณิต 1 หรือ คณิต 2

อังกฤษ

ไทย

สังคม

5. เกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ : คะแนนแต่ละวิชา และคะแนนรวม ไม่ต่ำกว่า ( % )

คณิต 1 หรือ คณิต 2

อังกฤษ

ไทย

สังคม

เกณฑ์รวม

≥20

≥20

≥20

≥20

4 วิชา ≥20
(คณิต 1 หรือ คณิต2)

6. คุณสมบัติเฉพาะ

  6.1 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

  6.2 เป็นนักเรียนที่อยูในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด (นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น บุรีรัมย์ อุดรธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ สกลนคร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม นครพนม เลย ยโสธร หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ อำนาจเจริญ และมุกดาหาร)

7. เอกสารอื่นๆ ที่ Upload ในระบบสมัคร Online

  7.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ สวมชุดนักเรียนสุภาพ พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล มีขนาดของใบหน้าประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล และความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB

  7.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของบัตร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  * ในกรณีที่ชื่อ หรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลบนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB โดยสแกนเป็นไฟล์เดียวกันกับบัตรประจำตัวประชาชน

  7.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB

  7.4 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่โรงเรียนออกให้พร้อมมีตราประทับของโรงเรียน บนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg (กรณีมี 2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  * กรณีได้ผลการเรียนไม่ครบ 6 ภาคให้ใช้ 5 ภาค

  7.5 แฟ้มประวัติส่วนตัว งานอดิเรก

  7.6 แฟ้มสะสมผลงาน/กิจกรรม ด้านช่วยเหลือและพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ด้านวิชาการ ด้านจิตอาสาหรือการออกค่ายต่างๆ ด้านภาษา ด้านคอมพิวเตอร์ ที่ดำเนินกิจกรรมทั้งในและนอกโรงเรียน

  7.7 ใบประกาศด้านวิชาการ เช่น ตอบปัญหาวิชาการ, ส่งโครงงานรายบุคคล/กลุ่ม หรือเป็นตัวแทนโรงเรียนแข่งขันด้านวิชาการต่างๆ ที่ดำเนินกิจกรรมทั้งในและนอกโรงเรียน

  7.8 หลักฐานการเป็นตัวแทนตำบล/อำเภอ/จังหวัดทำกิจกรรม หรือเข้าประกวด (ถ้ามี)

  7.9 ใบรับรองแพทย์

  7.10 ผลคะแนนสอบ 4 วิชา (คณิต 1 หรือคณิต 2, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคม) หรือ ผลคะแนน O-NET (01 วิชาภาษาไทย, 02 วิชาสังคมศึกษา, 03 วิชาภาษาอังกฤษ, 04 วิชาคณิตศาสตร์)

สมัครออนไลน์ รอบ 2

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ โทร. 045-523-211


แนะนำวิทยาเขตอำนาจเจริญ