ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
รอบที่ 1 : Portfolio

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 : Portfolio

1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์)

2. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

3. คณะทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

4. คณะวิทยาศาตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ไม่มีการสอบสัมภาษณ์)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

5. คณะสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

6. คณะกายภาพบำบัด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

7. คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

8. คณะสัตวแพทยศาสตร์

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

9. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

    - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ไม่มีผู้สมัคร)

10. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

11. คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

12. วิทยาเขตกาญจนบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

13. คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

14. วิทยาเขตนครสวรรค์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

15. วิทยาเขตอำนาจเจริญ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

16. คณะเทคโนโลโยสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)