TCAS – Thai University Central Admission System

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีการศึกษา 2567

ข่าวการรับสมัคร

วันที่ รอบ เรื่อง ภายในวันที่ PR

รอบที่ 1/1 แฟ้มสะสมผลงาน

วันที่ รอบ เรื่อง ภายในวันที่ PR

รอบที่ 1/2 แฟ้มสะสมผลงาน

วันที่ รอบ เรื่อง ภายในวันที่ PR

รอบที่ 2 โควตา

วันที่ รอบ เรื่อง ภายในวันที่ PR

รอบที่ 3 (กสพท.)

วันที่ รอบ เรื่อง ภายในวันที่ PR

รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน)

วันที่ รอบ เรื่อง ภายในวันที่ PR

รอบที่ 4 (Direct Admission)

วันที่ รอบ เรื่อง ภายในวันที่ PR

รอบที่ 5 (MU-Direct Admission)

วันที่ รอบ เรื่อง ภายในวันที่ PR

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

สมัครเรียนอย่างไร?

1) ระบบ TCAS (สมัครออนไลน์เท่านั้น)

    - รอบ 1 Portfolio และรอบ 2 Quota รับสมัครผ่านระบบ MU-TCAS ที่เว็บไซต์ https://tcas.mahidol.ac.th/

    - รอบ 3 Admission รับผ่านระบบ MyTCAS ของทปอ. ที่เว็บไซต์ https://www.mytcas.com

    - รอบ 4 Direct Admission สมัครผ่านเว็บไซต์ของคณะ/วิทยาลัย

2) ระบบรับตรง (Direct Admission) ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่เว็บไซต์ของคณะ/วิทยาลัย

รอบ 1 Portfolio และรอบ 2 Quota สมัครได้รอบละ 1 หลักสูตร

สมัครไม่ได้ เพราะระบบ MU-TCAS จะให้กรอกเกรด (GPAX และ GPA) และคะแนนสอบต่าง ๆ ก่อน จากนั้นจึงจะประมวลผลเพื่อดึงรายหลักสูตรเฉพาะที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์มาให้เลือกสมัคร

1. ให้ตรวจสอบก่อนว่า หลักสูตรที่สนใจเปิดรับในรอบนั้นหรือไม่ (ตารางจำนวนรับ)

2. ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในระบบรับสมัคร หัวข้อ "ข้อมูลการศึกษา" ว่าครบถ้วน ถูกต้อง และผ่านเกณฑ์ ที่กำหนดครบทุกวิชาหรือไม่ กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ระบบจะไม่แสดงรายชื่อหลักสูตรให้เลือกสมัคร

มหิดลมีทุนการศึกษาทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ ดูรายละเอียดได้ที่นี่ https://op.mahidol.ac.th/sa/scholarship-mu

ที่มหิดล ศาลายามีหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 10 อาคาร คอนโดมิเนียมให้เช่าพักอาศัยภายในมหาวิทยาลัย และหอพักของเอกชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ดูรายละเอียดได้ที่นี่